Opći uvjeti ostvarivanja članstva i članskih pogodnosti

Službeni dokument Opći uvjeti ostvarivanja članstva i članskih pogodnosti možete preuzeti ovdje.

 1. Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44 (u daljnjem tekstu: HAK) kao jamca i organizatora jedinstvenih članskih pogodnosti, s jedne strane, i redovitih članova Hrvatskog autokluba (u daljnjem tekstu: Član) kao korisnika članskih pogodnosti, s druge strane.
 2. Na sve međusobne odnose HAK-a i Člana, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili Statutom HAK-a, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

Učlanjenje

 1. Član HAK-a može biti fizička osoba s prebivalištem ili privremenim boravištem na teritoriju Republike Hrvatske.
 2. Pravna osoba registrirana na području RH može ostvariti članstvo u HAK-u samo ako odredi fizičku osobu kao korisnika članskih pogodnosti.
 3. Članstvo u HAK-u ostvaruje se potpisom Pristupnice i uplatom godišnje članarine.
 4. U Pristupnicu se unose: podaci o Članu (fizička ili pravna osoba koja je nositelj članstva i plaća članarinu) i/ili o korisniku članskih pogodnosti (ako je korisnik fizička osoba različita od nositelja članstva); adresa za dostavu članske revije i obavijesti; podaci o modelu članstva i dodatnim ugovorenim uslugama; odabir autokluba udruženog u HAK putem kojeg Član ostvaruje svoja prava; izjava Člana da je upoznat sa Statutom HAK-a, Općim uvjetima i opisom pogodnosti izabranog modela članstva (koje je zaprimio ili pročitao na internetskoj stranici HAK-a www.hak.hr).
 5. Potpisom Pristupnice, Član (fizička osoba) daje izričitu privolu HAK-u da može isključivo za potrebe HAK-ove evidencije te u svrhu ostvarivanja članskih pogodno­sti koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući OIB i broj osobne iskaznice.
 6. Član je suglasan da njegovi razgovori s HAK-ovom Službom za korisnike mogu biti snimljeni, i to isključivo u svrhu internog praćenja HAK-ove komunikacije s Članovima, s ciljem poboljšanja kvalitete HAK-ovih usluga. Član će o snimanju razgovora biti obaviješten u najavnoj poruci pri pozivanju Službe za korisnike.

Obvezna promjena podataka navedenih u Pristupnici

 1. O svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Pristupnici, Član je obvezan u roku 15 (petnaest) dana od nastanka promjene obavijestiti Službu za korisnike HAK-a ili osobno promijeniti svoje podatke na svojim korisničkim stranicama portala moj.hak.hr. Službu za korisnike Član može obavijestiti telefonom, e-mailom, faxom, pismom ili drugim oblikom komunikacije kojim se nedvojbeno može utvrditi identitet Člana.
 2. Ako u navedenom roku Član ne izvijesti HAK o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako mu zbog toga propusta ne mogu biti dostavljene HAK-ove obavijesti ili druga prepiska, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na pozive na obnovu članstva i požurnice koje će HAK slati na posljednju dojavljenu adresu Člana.

Početak i završetak članstva

 1. Članstvo počinje u 00:00 sati dana nakon uplate godišnje članarine. HAK nema obvezu ispuniti zahtjeve koji se odnose na realiziranje članskih pogodnosti prije tog trenutka.
 2. Članska godina traje 12 mjeseci.
 3. HAK je obvezan, u roku od 7 radnih dana po evidentiranju uplate godišnje članarine, dostaviti Članu člansku iskaznicu s oznakom datuma isteka članske godine, kao i ostale materijale. Član se u međuvremenu predstavlja i koristi potvrdom o uplati pomoću koje ostvaruje svoja članska prava i pogodnosti.
 4. Godišnja članarina plaća se unaprijed. Sljedeća godišnja članarina dospijeva za plaćanje 30 dana prije početka sljedeće članske godine. Nakon isteka članske godine, HAK nema obvezu realiziranja zahtijevanih članskih pogodnosti ako nije evidentirana uplata godišnje članarine za sljedeću člansku godinu.
 5. Ako godišnja članarina nije plaćena tri mjeseca nakon isteka članske godine, prestaje članstvo u HAK-u.
 6. Prije isteka članske godine Član može otkazati članstvo isključivo pismenim putem, a otkaz vrijedi od datuma zaprimanja u HAK-u. U slučaju otkaza članstva, HAK nema obvezu povratka bilo kojeg dijela članarine.
 7. Članstvo prestaje sukladno odredbama Statuta HAK-a.
 8. Prestankom članstva završava i obveza HAK-a da realizira članske pogodnosti.

Modeli članstva

 1. Pri učlanjenju, Član odabire model članstva. Modeli članstva međusobno se razlikuju u opsegu i količini članskih pogodnosti koje jamči HAK.
 2. Član ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti model članstva s više pogodnosti od onoga koji u tom trenutku koristi. Pravo se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva za izmjenom, kojim se traži promjena modela članstva (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Novi model članstva (s više pogodnosti) počinje dan nakon evidencije uplate, u 00:00 sati, a tad počinje teći i nova članska godina. Ako do prijelaza u novu vrstu članstva Član nije koristio pogodnosti prethodnog modela članstva (poimenično: pomoći na cesti, prijevoza vozila, smještaja, zamjenskog vozila, nastavka putovanja i kontrolnog pregleda vozila) ima pravo na uvećanje nagradnih bodova u Programu vjernosti, u iznosu proporcionalnom vremenskom ostatku prethodne članarine. Vrijednost tog ostatka izračunava se razmjerno broju dana preostalih do isteka članske godine prethodnog modela članstva u odnosu na kalendarsku godinu (365 dana) pri čemu se iznos bodova zaokružuje na prvi veći cijeli broj.
 3. Član ima pravo zatražiti prijelaz u model članstva s manje pogodnosti najkasnije 30 dana prije isteka važeće članske godine. Pravo se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva. Novi model članstva (s manje pogodnosti) primjenjuje se nakon isteka članske godine važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva pod uvjetom da je evidentirana uplata godišnje članarine za novi model članstva tražen Zahtjevom.

Podaci o članu

 1. HAK će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim članovima u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima. HAK će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe te u svrhu ostvarivanja članskih prava i pogodnosti, što uključuje njihovo prosljeđivanje ugovornim partneri­ma koji obavljaju usluge izrade i procesiranja članske iskaznice u zemlji i inozemstvu, ugovornim partnerima koji ostvaruju članske pogodnosti utvrđene Općim uvjetima, Općim uvjetima EmergenSea članstva ili uvjetima članskih paketa, kao i ugovornim partnerima koji omogućuju sudjelovanje Člana u nagradnim progra­mima i programima pogodnosti koje za Člana omogućuje Hrvatski autoklub.
 2. Uz prethodnu privolu Člana, HAK ima pravo obavještavati ga raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima, uslugama i aktualnim ponudama te izravno promovirati i nuditi individualno oblikovane promidžbene obavijesti, kao i savjetovati Člana o vrstama članstva i članskih pogodnosti. Navedena privola podrazumijeva i ovlaštenje HAK-u da koristi i obrađuje osobne podatke Člana (poput imena, prezimena, matičnog broja građanina, osobnog identifikacijskog broja, adrese, e-mail adrese, telefona i dr.), kao i podatke o korištenju članskih pogodnosti.
 3. Član u svako doba, uz nedvojbenu identifikaciju, besplatnim pozivom ili slanjem obavijesti u pisanom ili elektroničkom obliku, putem korisničkih internetskih stranica HAK-a ili na druge načine, može u cijelosti ili djelomično opozvati privolu iz prethodnog članka. Član je suglasan da privola, ako nije opozvana, vrijedi do prestanka članstva u HAK-u.
 4. HAK ima pravo obavještavati Člana (pisanim putem, elektroničkom poštom, internetskim stranicama HAK-a, kao i drugim odgovarajućim načinima) o obradi podataka i zaštiti privatnosti te o načinu prikupljanja privola.

Podnošenje prigovora

 1. Član može prigovor na kvalitetu izvršene usluge podnijeti u pisanom obliku, što uključuje i elektroničku poštu (dalje u tekstu: Prigovor). Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.
 2. Prigovor se podnosi HAK-ovoj Službi za korisnike u roku 30 (trideset) dana od dana izvršenja usluge na koju se odnosi Prigovor.
 3. HAK-ova Služba za korisnike provodi postupak ispitivanja opravdanosti Prigovora te je u roku 15 (petnaest) dana od dana podnošenja Prigovora obvezna Članu dostaviti pisani odgovor o utemeljenosti Prigovora.
 4. Ako Član nije zadovoljan odgovorom Službe za korisnike, ima pravo u roku 15 (petnaest) dana od dana primitka odgovora uputiti u pisanom obliku pritužbu Glavnom tajniku HAK-a.

Rješavanje sporova

 1. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, HAK i Član nastojat će riješiti mirnim putem.
 2. Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem nadležan je sud u Republici Hrvatskoj.

Završne odredbe

 1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 16. 11. 2010. godine.
 2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve modele članstva koje HAK pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta i sve nove modele članstva koje će HAK u budućnosti pružati.
 3. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana stupanja na snagu na sve nove Članove.
 • Karta

 • Planer

Pretraživanje karte

npr. Avenija Dubrovnik 44, Zagreb

Planiranje putovanja

do

Kamere

Gore
Dolje
 • Učitavam...
Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo u korištenju ovih web-stranica, na Vaše računalo pohranjujemo tzv. kolačiće (cookies). Više informacija