Tijela HAK-a

Tijela HAK-a su:

Rad Hrvatskog autokluba i njegovih organa je javan. Sva tijela HAK-a donose poslovnike o svom radu.

Tijela Hrvatskog autokluba, čije su nadležnosti uređene Statutom HAK-a, donose Statut, statutarne odluke, poslovnike, pravilnike, odluke, zaključke i druge opće akte. Temeljem tih općih akata donose se rješenja i drugi akti.