Kategorije

Kategorija C:

 • traktori gusjeničari
 • Kategorija C1:

  • traktor gusjeničar, masa>600 kg, razmak kotača<1150 mm razmak od tla <600 mm.
 • Kategorija C2:

  • traktor gusjeničar, masa>600 kg, razmak kotača<1150 mm razmak od tla <600 mm.
 • Kategorija C3:

  • traktor gusjeničar, masa <600 kg
 • Kategorija C4:

  • traktor gusjeničar posebne namjene
    

Kategorija L:

Mopedi, motocikli, četverocikli, bicikl s pomoćnim motorom i sl. (prema EU Uredbi 168/2013)

 • L1: Lako motorno vozilo na dva kotača (A-Bicikl s pomoćnim motorom, B-Moped na dva kotača )
   
 • L2: Mopedi s tri kotača (P-Moped na tri kotača za prijevoz putnika, U-Moped na tri kotača za gospodarske svrhe )
   
 • L3: Motocikli s dva kotača (A1-Motocikl male snage, A2-Motocikl srednje snage, A3-Motocikl velike snage).
   
 • Sve tri podkategorije mogu biti u kombinaciji s : E-Motocikli Enduro (visina sjedala ≥ 900 mm) i T-Motocikli Trial (visina sjedala ≤ 700 mm).
   
 • L4: Motocikli s dva kotača i bočnom prikolicom,
   
 • L5: Motorni tricikl (A- za prijevoz putnika, B-za prijevoz robe).
   
 • L6: Laki četverocikli (A- svi koji nisu B, B-poluzatvoreni, BP-za prijevoz putnika, BU-za prijevoz robe)
   
 • L7: Teški četverocikli (A-cestovni (A1 i A2), B-terenski, B1-sjedala u obliku sedla, brzina manja od 90 km/h, B2-"buggy" s usporedno postavljenim sjedalima , C-poluzatvoreni, CP-za prijevoz putnika, CU-za prijevoz robe)
   

Kategorija M:

 • cestovna motorna vozila koja služe za prijevoz putnika i koja imaju 4 kotača ili 3 kotača i najveću dopuštenu masu veću od 1 t
 • Kategorija M1:

  • motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imju još najviše 8 sjedišta
 • Kategorija M2:

  • motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 t
 • Kategorija M3:

  • motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t

Kategorija N:

 • cestovna vozila koja služe za prijevoz tereta i koja imaju najmanje 4 ili 3 kotača i najveću dopuštenu masu veću od 1 t
 • Kategorija N1:

  • motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t
 • Kategorija N2:

  • motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t, ali nije veća od 12 t
 • Kategorija N3:

  • motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 12 t

Kategorija O:

 • priključna vozila tj. prikolice i poluprikolice koje se priključuju na cestovna motorna vozila
 • Kategorija O1:

  • prikolice s jednom osovinom, osim poluprikolica čija najveća dopuštena masa nije veća od 0,75 t
 • Kategorija O2:

  • prikolice čija je najveća dopuštena masa manja od 3,5 t, osim prikolica kategorije O1
 • Kategorija O3:

  • prikolice čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t, ali nije veća od 10 t
 • Kategorija O4:

  • prikolice čija je najveća dopuštena masa veća od 10 t

Kategorija T:

 • traktori na kotačima
 • Kategorija T1:
  • traktori na kotačima, konstrukcijske brzine od 6 do 40 km/h, s razmakom kotača barem na jednoj osovini većim od 1150 mm, mase (praznog traktora u voznom stanju) veće od 600 kg i razmakom od tla manjim od 1000 mm
 • Kategorija T2:
  • traktori na kotačima, konstrukcijske brzine od 6 do 40 km/h, s razmakom kotača manjim od 1150 mm, mase (praznog traktora u voznom stanju) veće od 600 kg i razmakom do tla manjim od 600 mm. Kada je odnos visine težišta traktora (mjereno od tla) i razmaka kotača svake osovine veći od 0,90 najveća dopuštena (konstrukcijska) brzina ne smije iznositi više od 30 km/h.
 • Kategorija T3:
  • traktori na kotačima, najveće konstrukcijske brzine koja nije veća od 40 km/h i mase neopterećenoga traktora u voznom stanju koja nije veća od 600 kg.
 • Kategorija T4:
  • traktori na kotačima posebne namjene (traktori s visokom prohodnosti, traktori velike širine, traktori s malim razmakom od tla), najveće konstrukcijske brzine koja nije veća od 40 km/h.

Kategorija R:

 • traktorske prikolice
 • Kategorija R1:
  • prikolice, kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 1500 kg.
 • Kategorija R2:
  • prikolice, kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 1500 kg, ali nije veći od 3500kg.
 • Kategorija R3:
  • prikolice, kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 3500 kg, ali nije veći od 21000kg.
 • Kategorija R4:
  • prikolice, kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 21000 kg.

 

Kategorija S:

 • priključni vučni strojevi
 • Kategorija S1:

  • priključni vučeni strojevi namijenjeni za korištenje poljoprivrednog ili šumarstvo, iznos od tehnički dozvoljena masa po osovina koje ne prelazi 3 500 kg.
 • Kategorija S2:

  • priključni vučeni strojevi namijenjeni za korištenje poljoprivrednog ili šumarstvo, iznos od tehnički dozvoljena masa po osovina od kojih prelazi 3 500 kg.

Napomene:

 

 1. Za kategorije M i N

  U slučaju vučnog vozila koje je namijenjeno za vuču poluprikolice, najveća dopuštena masa za kategorizaciju vozila jest masa vučnog vozila (u stanju pripremljenom za vožnju) uvećana za najveću masu koja se prenosi s poluprikolice na vučno vozilo i najveću masu vlastitog tereta vučnog vozila (gdje je predviđen).
  Oprema i instalacije ugrađene na nekim posebnim vozilima koja nisu namijenjena za prijevoz putnika (autodizalice, pokretne radionice, pokretne prodavaonice itd.) smatraju se teretom u smislu kategorizacije vozila.

 2. Za kategoriju O

  Kod poluprikolica najveća dopuštena masa u smislu kategorizacije vozila dio je ukupne mase poluprikolice spojene na vučno vozilo s najvećim teretom, koji se preko osovine ili osovina oslanja na podlogu.

 3. Za kategoriju M

  Zglobna vozila koja se sastoje od dva zglobno povezana dijela smatraju se kao jednodijelna vozila.

 4. Za kategorije R, T i C

  Svaka kategorija prikolica nosi indeks 'a' ili 'b', ovisno o brzini prikolice:
  - 'a' za prikolice, najveće konstrukcijske brzine manje ili jednake 40 km/h
  - 'b' za prikolice, najveće konstrukcijske brzine veće od 40 km/h

Ova kategorizacija je sastavljena prema ECE pravilniku broj 13.06 “Jednaki propisi o homologaciji vozila kategorije M, N i O koji se odnosi na kočenje“ i ECE pravilniku broj 78.00 “Jednaki propisi o homologaciji vozila kategorije L koji se odnosi na kočenje“ i normi HRN M.N4.812 “Motorna i priključna vozila, poljoprivredna vozila i samohodne radne mašina - KOČENJE - KATEGORIZACIJA“.