Najčešće postavljena pitanja

Pitanja

Odgovori

 • Gdje se obavlja registracija vozila?
  Svi poslovi vezani uz registraciju vozila osim prijave gubitka registarskih pločica i prometnih dokumenata, od 01.01.2018. obavljaju se u svim stanicama za tehnički pregled vozila na teritoriju RH.
   
 • Mogu li obaviti tehnički pregled i registraciju vozila izvan mjesta svog prebivališta?
  Tehnički pregled, prvu registraciju i produženje valjanosti prometne dozvole možete obaviti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
   
 • Može li se izvršiti tehnički pregled vozila ako su izgubljene registarske pločice?
  U slučaju gubitka/krađe registarske pločice, vlasnik vozila dužan je policijskoj postaji na čijem području je registarska pločica nestala prijaviti gubitak/krađu. Na temelju Potvrde gubitka/krađe registarske pločice, stanica za tehnički pregled može obaviti odjavu vozila bez preuzimanja registarske pločice i izdavanje nove prometne dozvole s novom registarskom oznakom.
   
 • Kada istječe valjanost prometne dozvole?
  Valjanost prometne dozvole uvjetovana je važenjem tehničkog pregleda i/ili police obveznog osiguranja od autoodgovornosti. Ako je polica obveznog osiguranja od autoodgovornosti sklopljena u tekućem ili prethodnom mjesecu, a tehnički pregled vozila je obavljen u tekućem mjesecu, tada valjanost prometne dozvole vrijedi do datuma isteka police obveznog osiguranja od autoodgovornosti. Međutim, ako je tehnički pregled obavljen u tekućem mjesecu, a valjanost police obveznog osiguranja od autoodgovornosti vrijedi i narednog mjeseca, tada se valjanost prometne dozvole određuje prema datumu isteka tehničkog pregleda.
   
 • Plaća li se za vozila u vlasništvu invalidnih osoba godišnja naknada za uporabu javnih cesta?
  Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila imaju invalidne osobe sa 60% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno s ukupno 80% ili više tjelesnog oštećenja.
   
 • Kojim identifikacijskim dokumentima vlasnik vozila/fizička osoba može pristupiti tehničkom pregledu i registraciji vozila?
  Kad tehničkom pregledu i registraciji vozila pristupa vlasnik vozila/fizička osoba potrebno je dati na uvid važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. U slučaju kada umjesto vlasnika vozila dolazi druga osoba, mora dati na uvid važeću osobnu iskaznicu vlasnika vozila, a identifikacija osobe koja je dovezla vozilo u stanicu za tehnički pregled vozila vrši se uvidom u identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica). Također, prilikom tehničkog pregleda može se prihvatiti punomoć čija se preslika odlaže uz kontrolni list u STP. Prilikom prve registracije obavezno mora doći vlasnik vozila ili njegov opunomoćenik.
     
 • Koja se dokumentacija može prihvatiti kao ovlaštenje za produženje važenja prometne dozvole u vlasništvu pravne osobe?
  U slučaju da fizička osoba pristupi produženju važenja prometne dozvole vozila koje je u vlasništvu pravne osobe, mora priložiti original ovlaštenja ili punomoći koje glase na tu fizičku osobu, ovjeren od strane pravne osobe koja je u prometnoj dozvoli navedena kao vlasnik vozila (ne treba biti ovjerena od strane javnog bilježnika). Ako je ovlaštenje izdalo leasing društvo ili pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja vozilo daje u najam, na ime pravne osobe, korisnika leasinga ili najmoprimca, u tom slučaju korisnik leasinga ili najmoprimac treba izdati punomoć na ime fizičke osobe koja obavlja poslove produženja važenja prometne dozvole. Jedino u slučaju da ovlaštenje koje je izdano na pravnu osobu, korisnika leasinga ili najmoprimca predoči osoba koja je ovlaštena da predstavlja pravnu osobu, a za što treba predočiti dokaz (npr. izvod iz sudskog registra) u tom slučaju nije potrebno tražiti dodatno ovlaštenje.
   
 • Koji je postupak u slučaju gubitka ili krađe prometne dozvole i registarskih pločica?
  U slučaju gubitka prometne dozvole, vlasnik vozila je dužan gubitak prijaviti policijskoj postaji ili postaji u Službi/Odjelu za upravne poslove na čijem području je prometna dozvola nestala. Nakon prijave, izdat će se Potvrda o prijavi gubitka prometne dozvole. U slučaju krađe prometne dozvole, vlasnik vozila je dužan krađu prometne dozvole prijaviti policijskim službenicima u policijskoj postaji na čijem području je prometna dozvola ukradena.
   
 • Mora li vlasnik vozila s pogonom na plin na redovnom tehničkom pregledu predočiti ovjeren Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja?
  Nije potrebno zahtijevati da pri tehničkom pregledu vozila opremljenih plinskom instalacijom, stranka predoči ovjeren Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja.
   
 • Moraju li svi traktori s naknadno ugrađenim zaštitnim okvirom (lukom) pristupiti postupku ispitivanja (atesta)?
  Traktori kojima je zaštitni luk evidentiran u prometnoj dozvoli do dana 8.12.2014. i koji je izrađen te postavljen u skladu s minimalnim uvjetima, ne moraju biti podvrgnuti postupku ispitivanja. Kod naknadne ugradnje zaštitnog okvira na traktore postoje tri moguće situacije: Naknadno ugrađen zaštitni luk koji je originalan za taj tip traktora – ne treba uputiti na ispitivanje već samo treba provjeriti je li ispravno postavljen na traktor. Naknadno ugrađen zaštitni luk koji nije originalan za taj tip traktora, ali je zaštitni luk posebno odobren ili ispitan kao dio te ispravno postavljen na traktor – treba uputiti na „mali atest“. Ugrađen zaštitni luk koji nije originalan, nije odobren ili ispitan, ili je napravljen samogradnjom i ugrađen na traktor – takav traktor treba uputiti na „veliki atest“ i vlasnik mora priložiti potrebnu dokumentaciju o zaštitnom luku. Zaštitni luk koji je izrađen samogradnjom, ali nema potrebnu dokumentaciju ili nije ispravno postavljen na traktor neće zadovoljiti na ispitivanju.
   
 • Je li vozilo na tehničkom pregledu vozilo neispravno ako mu indeks nosivosti i indeks brzine na gumama ne odgovaraju tehničkim karakteristikama vozila?
  Ako je vlasnik na svoje vozilo postavio gume manjeg indeksa nosivosti ili manjeg indeksa brzine od onog koji odgovara tom vozilu, vozilo se proglašava tehnički neispravnim. U slučaju da su na vozilima postavljene gume zimske izvedbe (M+S), a njihov indeks brzine je manji od najveće brzine tog vozila, tehnički pregled treba ovjeriti ali vlasnika treba upozoriti da se takvim gumama ne smije voziti najvećim brzinama kojima se promatrano vozilo može kretati.
   
 • Mora li kupoprodajni ugovor i/ili punomoć biti ovjereni od strane javnog bilježnika?
  Kupoprodajni Ugovor i/ili punomoć ne moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika.
   
 • Treba li novo vozilo pristupiti tehničkom pregledu vozila?
  Nova vozila koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj nakon 01.01.2018. godine, nisu dužna pristupiti tehničkom pregledu. Dovoljno je sa svom potrebnom dokumentacijom vozila pristupiti u stanicu za tehnički pregled kako bi se vozilo registriralo.
   
 • Gdje se izdaje uvjerenje o vlasništvu nad vozilom?
  Pravilnikom o registraciji je propisano da od 01.01.2018. stanice za tehnički pregled vozila izdaju uvjerenja o vozilima u vlasništvu. Ako je podnositelj zahtjeva druga fizička (nije ujedno i vlasnik vozila) ili pravna osoba, mora priložiti dokaz da ima pravo na ustupanje traženih podataka (potpisani predugovor, nalog suda, ovjerena punomoć...).
   
 • Gdje se vrši odjava vozila?
  Odjavu vozila vrši stanica za tehnički pregled vozila, a Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila propisano je da u tom slučaju vlasnik vozila mora priložiti registarske pločice, prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila i dokaz o identitetu. U slučaju prodaje vozila, odjavu vozila u stanici za tehnički pregled vozila može u svrhu promjene vlasništva obaviti i novi vlasnik.
   
 • Koji su uvjeti za izdavanje pokusnih pločica?
  Pokusne pločice izdaju se u stanici za tehnički pregled vozila samo vlasnicima vozila ili opunomoćenicima koji imaju regulirani status u Republici Hrvatskoj i to za vozila koja su već bila registrirana u Republici Hrvatskoj, za nova vozila, za vozila koja se unose/uvoze i za vozila koja nikad nisu bila registrirana u Republici Hrvatskoj. Pokusne pločice izdaju se na rok do najviše 15 dana, a za potrebe obavljanja tehničkog pregleda vozila na rok do 3 dana. Za nova vozila (ne pristupaju tehničkom pregledu) pokusne pločice se izdaju uz pripadajuću dokumentaciju novog vozila i važeću policu osiguranja od auto odgovornosti, nakon postupka identifikacije vozila u stanici za tehnički pregled, prema potrebi vlasnika. Za rabljena vozila iz uvoza/unosa koja nikad nisu bila registrirana u Republici Hrvatskoj, izdaju se bez obveze podmirenja uvoznih davanja, odnosno kod unosa, bez plaćanja posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima. Vlasnik vozila priloži samo dokaz o vlasništvu i inozemni prometni dokument, ako postoji. Za izdavanje pokusnih pločica za potrebe tehničkog pregleda (3 dana), vlasnik vozila potpisuje Izjavu kojom potvrđuje da vozilo ima ispravne uređaje za upravljanje i zaustavljanje. Ukoliko se izdaju za potrebe registracije (15 dana), a vozilo nije novo, prethodno se na vozilu mora obaviti izvanredni tehnički pregled. Vozila kojima se izdaju pokusne pločice, a prethodno su bila registrirana u RH, obvezno moraju biti prethodno odjavljena. Vozilo neovisno o svrsi i vremenu za koje se izdaju pokusne pločice mora imati pripadajuću policu od auto odgovornosti, najmanje za razdoblje za koje se pokusne pločice izdaju.
   
 • Obveze s prometnim dokumentima i registarskim pločicama u slučaju promjene prebivališta u drugom mjestu ili gradu?
  Vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli što uključuje adresu prebivališta. Najjednostavnije je doći u stanicu za tehnički pregled vozila u registarskom području grada u koji ste preselili kako bi vam se izdali novi prometni dokumenti i nove registarske pločice. Stare registarske pločice ostaju u stanici, a stari prometni obrasci se poništavaju.
   
 • Koji su brojevi telefona stanica za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj?
  Brojeve telefona možete potražiti na internetskoj stranici HAK-a ili pozivom na brojeve telefona 01/6441-301 (302-305)