Tijela HAK-a

Tijela Hrvatskog autokluba su:

Rad Hrvatskog autokluba i njegovih tijela je javan. Sva tijela Hrvatskog autokluba donose poslovnike o svojem radu.

Tijela Hrvatskog autokluba, čije su nadležnosti uređene Statutom, donose Statut, statutarne odluke, poslovnike, pravilnike, odluke, zaključke i druge opće akte.