Prijavljivanje nepravilnosti

 Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 17/2019) i članka 5. Pravilnika o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Stručnoj službi Hrvatskog autokluba, Glavni tajnik Hrvatskog autokluba dana 28. siječnja 2020. imenovao je povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe.

Prijavljivanje nepravilnosti u vezi obavljanja poslova u Hrvatskom autoklubu može se uputiti elektroničkom poštom na:

povjerljiva-osoba@hak.hr

Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka osoba koja obavlja poslove kod poslodavca bez obzira na vrstu ugovora i tome je li u radnom odnosu ili izvan njega. Osim radnog odnosa obavljanje poslova obuhvaća i volontiranje, obavljanje poslova preko ugovora o djelu, studentske poslove također obuhvaća i osobe čiji je radni odnos prestao kod određenog poslodavca i sl.

Prijava nepravilnosti neovisno o načinu dostave obvezatno se podnosi u pisanom obliku, s podacima o osobi prijavitelja (ime i prezime, adresa stanovanja i OIB), nazivom poslodavca (Hrvatski autoklub), podacima o osobama na koje se prijava odnosi, s opisom nepravilnosti koja se prijavljuje, gdje se, kada i kako nepravilnost dogodila, s navodima činjenica i dokaza koje to potvrđuju te s nadnevkom podnošenja prijave. Prijava se podnosi osobno, putem pošte ili u elektroničkom obliku. Ukoliko se prijava podnosi osobno ili putem pošte, mora biti potpisana od prijavitelja.

Prijava nepravilnosti Hrvatskom autoklubu dostavljena elektroničkim putem obvezno mora sadržavati adresu stanovanja prijavitelja nepravilnosti za dostavu pismena poštom. Elektroničkim putem u postupku prijavljivanja nepravilnosti mogu se razmjenjivati samo informacije koje ne sadrže zaštićene podatke.