Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno uvezenog vozila

Prilikom uvoza ili unosa pojedinačnog vozila, odnosno prije prve registracije u RH provodi se postupak utvrđivanja sukladnosti.

Za provođenje utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila ovlašteni su Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub s mrežom od 134 ispitnih mjesta u stanicama za tehničke preglede.

Postupak pokreće dobavljač podnošenjem zahtjeva ovlaštenoj pravnoj osobi. Uz zahtjev se prilažu strana prometna dozvola (ako je riječ o rabljenom vozilu), tehnički podaci o vozilu (samo za određene kategorije vozila), Certifikat o sukladnosti (CoC) (obavezan za nova vozila) ili dokaz proizvođača o sukladnosti opreme i dijelova tog vozila s uvjetima propisanim odgovarajućim ECE pravilnicima ili EC/EEC smjernicama (u daljnjem tekstu – Potvrda proizvođača). Troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva.

COC dokument se može dobiti od proizvođača ili od drugih izvora koje ovlasti Državni zavod za mjeriteljstvo.

Potvrda proizvođača može se dobiti kod:

  • proizvođača vozila,
  • ovlaštenog dobavljača/uvoznika u Republici Hrvatskoj kojeg odobri Zavod,
  • u slučaju da ne postoji ovlašten dobavljač ovu potvrdu može izdati i DZM, odnosno ovlaštena pravna osoba.

Pregled dokumentacije i vozila obavlja se kod ovlaštene pravne osobe CVH/HAK u jednom od ispitnih mjesta (stanice za tehnički pregled).

PREGLED DOKUMENTACIJE

Pregled dokumentacije sastoji se u provjeri tehničkih podataka o vozilu i provjeri CoC dokumenta ili potvrde proizvođača po izvornosti i sadržaju.

Provjera po izvornosti podrazumijeva provjeru da li je potvrda izvornik (original), te da li je izdana od jednog od gore navedenih subjekata koji se priznaju od strane Zavoda.

Provjera po sadržaju podrazumijeva provjeru da li priložena potvrda proizvođača sadrži sve ECE pravilnike i/ili EC/EEC smjernice koje su na snazi u Republici Hrvatskoj. U potvrdi proizvođača, međutim, ne moraju biti navedeni oni ECE pravilnici i/ili EC/EEC smjernice čije se oznake nalaze na opremi i dijelovima vozila. Oni se naime provjeravaju tijekom pregleda vozila.

Za priloženi CoC-dokument provjerava se da li je izdan (odnosno ima li vozilo jedinstvenu EU homologaciju tipa) prema osnovnoj smjernici 70/156/EEC koju Zavod priznaje kao sukladnu zamjenu važećim ECE pravilnicima u Republici Hrvatskoj.

U rubrici 0.10 CoC dokumenta nalazi se podatak o tome po kojoj je EU direktivi ili uredbi vozilo homologirano.

Primjer: e1*2001/116*0242*22 (vozilo je odobreno prema EU direktivi 2001/116)

Udovoljavaju ona vozila koja su homologirana prema direktivi ili uredbi kako slijedi:

NOVA VOZILA

Kategorija

Direktiva/R-Uredba

osnovna

zahtjeva se

M

N

O

70/156

98/14, 2000/40, 2001/85, 2001/92, 2001/116, 2003/97, 2003/102, 2004/3, 2004/78, 2004/90 ,2004/104, 2005/49, 2005/64, 2005/66, 2006/28, 2006/40, 2006/96, 2007/37

2007/46

2007/46, 1060/2008, R78/2009, R79/2009, R385/2009, R595/2009, R661/2009, 2010/19, 2011/415, R371/2010, R183/2010, R582/2011, R678/2011, R65/2012, R1229/2012, 2013/15, R1230/2012, R143/2013, R171/2013, R195/2013, R133/2014, R136/2014, R214/2014, R540/2014, R1171/2014, R2015/45, R2015/166, R2015/758

Uz uvjet da je vozilo u skladu s propisima koji se odnose na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova (ECE 83 ( R715/2007) ili ECE 49 (R595/2009) )

L

R168/2013

R168/2013,R3/2014, R44/2014, R134/2014, R901/2014,R2016/1824,R2016/1825,R2018/295

Uz uvjet da je vozilo u skladu s propisima koji se odnose na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova (97/24-5)

Od 01.01.2018, za sva nova vozila koja nemaju homologaciju prema R168/2013 a imaju prema direktivi 2002/24 i njenim izmjenama i dopunama, potrebno je pribaviti dopuštenje DZM-a

T

C

R

S

R167/2013

R167/2013,R1322/2014, R2015/68, R2015/96, R2015/208, R2015/504, R2016/1628, R2016/1788,R2016/1789,R2017/686,R2018/128, R2018/829, R2018/830, R2018/985

Uz uvjet da je vozilo u skladu s propisima koji se odnose na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova.

Napomene (odnosi se na nova vozila):

R kategorija: Ako ne postoji valjan CoC dokument postupak se provodi prema zahtjevima definiranim za "Pojedinačno odobravanje".

T i C kategorije: Ako ne postoji valjan CoC dokument (izdan prema Uredbi 167/2013) a postoji CoC izdan prema Direktivi 2003/37 ili postoji druga homologacijska dokumentacija, stranku valja uputiti u DZM da mu se eventualno odobri priložena dokumentacija.

 

 

RABLJENA VOZILA
Kategorija Direktiva ili Uredba
M,N,O 93/81, 95/54, 96/27, 96/79, 97/27, 98/14, 98/91, 2000/40, 2001/85, 2001/92, 2001/116, 2003/97, 2003/102, 2004/3, 2004/78, 2004/90,2004/104, 2005/49, 2005/64, 2005/66, 2006/28, 2006/40, 2006/96, 2007/37,2007/46, 1060/2008, R78/2009, R79/2009,R385/2009, R595/2009, R661/2009, 2010/19,2011/415, R371/2010, R183/2010,R582/2011, R678/2011, R65/2012,R1229/2012, 2013/15, R1230/2012,R143/2013, R171/2013, R195/2013,R133/2014, R136/2014, R214/2014,R540/2014, R1171/2014, R2015/45,R2015/166, R2015/758, R2017/1151,R2017/1154, R2017/1347, R2017/1576
L(uvoz) ** 92/61, 2000/7, 2002/24, 2003/77, 2005/30, 2006/120, 2006/96, 1137/2008
T,C,R*** 74/150, 79/694, 82/890, 88/297, 97/54, 2000/2, 2000/25, 2001/3, 2003/37, 2004/66, 2005/13, 2005/67, 2006/96, 2010/22, 2010/62
 

** Uz uvjet da podatak direktive koja se odnosi na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova mora biti minimalno 97/24
*** U slučaju da je traktor registriran u EU bez zaštitne konstrukcije istu nije potrebno zahtijevati u postupku utvrđivanja sukladnosti


CoC koji se prilaže u postupku treba biti isključivo izvornik.

 

Ako predana dokumentacija zadovoljava po izvornosti i sadržaju pristupa se pregledu vozila.

PREGLED VOZILA

Pregled vozila sastoji se od provjere parametara i oznaka bitnih za prepoznavanje vozila, te pregleda homologacijskih oznaka na opremi i dijelovima vozila.

PROVJERA PARAMETARA I OZNAKA BITNIH ZA PREPOZNAVANJE VOZILA

Prvo se utvrđuje da li se radi o novom ili rabljenom vozilu. Rabljenim vozilom smatra se ono motorno vozilo od čije je registracije prošlo najmanje šest mjeseci.

Oznake koje se provjeravaju prilikom identifikacije vozila su sljedeće:

  • VIN-oznaka (broj šasije) – navedena oznaka jednoznačno definira vozilo;
  • oznaka motora – provjera oznake motora, odnosno utvrđivanje tipa ugrađenog motora je specifična i obavezna radnja u postupku homologacije vozila. Tek tom usporedbom oznake na motoru s onom navedenom u CoC dokumentu ili potvrdi proizvođača potvrđuje se da se ECE pravilnici i/ili EC/EEC smjernice vezani na pogonski agregat (ispuštanje štetnih sastojaka, buka, mjerenje snage, itd.) odnose baš na to vozilo;

ZAVRŠNA USPOREDBA PODATAKA

Usporedbom svih podataka u dokumentaciji, te s oznakama na vozilu, utvrđuje se njihova međusobna sukladnost, odnosno udovoljava li vozilo uvjetima svih ECE pravilnika i/ili EC/EEC smjernica s pripadajućim dopunama (izmjenama) za kategoriju vozila kojoj pripada pregledano vozilo.

Ako je ishod pregleda dokumentacije i vozila pozitivan, ovlaštena pravna osoba CVH/HAK izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Uvozno carinjenje i prva registracija vozila ne mogu se obaviti bez navedene potvrde.

PRIVREMENI PREKID POSTUPKA I NEGATIVNI ISHOD PROVJERE

U slučaju da se tijekom pregleda na vozilu utvrde otklonjivi nedostaci (npr. nehomologirana svjetla), stranci se daje privremeni prekid postupka, tj. zakonski rok od trideset dana u kojem nedostaci moraju biti otklonjeni. Ako stranka u tom roku otkloni nedostatke, izdaje se Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

U slučaju da se tijekom pregleda na vozilu utvrde neotklonjivi nedostaci (npr., kočioni sustav – ili bilo koja druga stavka iz potvrde proizvođača – je homologiran prema ECE pravilnicima ili EC/EEC smjernicama koje nisu na snazi), ili ako dođe do isteka privremenog prekida postupka danog zbog otklonjivih nedostataka, a da isti nisu otklonjeni, ovlaštena pravna osoba CVH/HAK izdaje Rješenje o uskraćivanju izdavanja potvrde o sukladnosti. U tom slučaju vozilo se neće moći registrirati u Republici Hrvatskoj.