Pregled naknada

 

I. USLUGE DIJAGNOZE KVARA I/ILI POPRAVKA VOZILA NA CESTI

USLUGA NAKNADA
1. PAUŠAL dijagnoza kvara i/ili popravak (do 30 minuta rada i do 20 km) 230,00 kn
2. PAUŠAL istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva (do 60 minuta rada i do 20 km) 350,00 kn
3. PAUŠAL otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20 km) Klasično 300,00 kn
Vozilo s elektroničkim blokadama 500,00 kn
4. Do 30 minuta rada mehaničara na cesti 90,00 kn
5. Cijena dodatnog kilometra 6,60 kn
 • Obračun kilometraže za usluge otklona kvara na vozilu na cesti računa se za dolazak na intervenciju i 
  povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje je vozilo krenulo, a 
  koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane HAK-a.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara 
  po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale 
  troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata. 
 • Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge (stranke). 
 • Za usluge pod rednim brojem 2. i 3. stranka je dužna potpisati izjavu o prihvaćanju rizika.  


II. USLUGE UKLANJANJA VOZILA S CESTE I PRIJEVOZA VOZILA

USLUGA NAKNADA
1. PAUŠAL (utovar, istovar i prijevoz do 20 km) 330,00 kn
2. Cijena dodatnog kilometra 8,80 kn
3. Upotreba dizalice 1.000,00 kn
4. Izvlačenje vozila na cestu 300,00 kn
5. Otežan utovar vozila s ceste 200,00 kn
 • Standardni utovar i istovar vozila uključeni su u naknadu paušalnog iznosa.
 • Obračun usluga uklanjanja i prijevoza vozila temelji se na "punoj vožnji", tj. obračunava se kilometraža
  koju je specijalno vozilo za uklanjanje i prijevoz prešlo od mjesta utovara do mjesta istovara.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih
  kilometara po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno
  nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Naknada za uklanjanje i prijevoz vozila viših od 2m, dužih od 6m iii vozila čija je masa praznog vozila od
  2001 kg do 2500 kg uvećava se 25%, a za vozila čija je masa praznog vozila od 2501 kg do 3500 kg za
  50%. U slučaju da u vozilu ima tereta koji značajno povećava masu vozila, obavezno kontaktirati
  Kontaktni centar i dostaviti fotografiju tereta i vozila radi odobrenja.
 • Za usluge pod rednim brojem 3., 4. i 5. potrebno je obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti dvije
  fotografije vozila i mjesta intervencije radi odobrenja.
 • Ukoliko se pruža usluga vuče prikolice uz osnovni prijevoz vozila (prijevoz skupa vozila) uvećava se
  naknada za 50%.
 • Ukoliko Kontaktni centar izda nalog za izvršenje usluge izvan područja djelovanja lzvršitelja, priznaje mu
  se trošak u visini 50% prijeđenih ,praznih" kilometara umanjenih za broj prijeđenih kilometara u ,punoj
  vožnji". Ukoliko je ,puna vožnja" bila unutar Paušala, ukupno prijeđeni ,prazni" kilometri umanjuju se za
  broj kilometara priznat u Paušalu.
 • Ukoliko se nakon usluge - lzvlačenje vozila na cestu, ne izvrši usluga uklanjanja iii prijevoza vozila,
  lzvršitelju se priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih ,praznih" kilometara po cijeni dodatnog
  kilometra (bez naknade Paušala). 

III. USLUGE ČUVANJA VOZILA

USLUGA NAKNADA
1. Do 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 30,00 kn/dan
2. Preko 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 60,00 kn/dan

OPĆE ODREDBE

 • Naknade za noćni rad od 22-06 sati, rad nedjeljom, državnim praznikom iii blagdanom
  uvećavaju se 30%.
 • Za čekanje stranke više od jednog sata obračunava se 60 kn po započetom satu i naplaćuje se
  od korisnika usluge. Za čekanje stranke obvezna je najava i odobrenje Kontaktnog centra, a
  odnosi se na obvezu čekanja na mjestu intervencije kod policijskog očevida ili čekanja u redu za
  trajekt kao i vrijeme provedeno na trajektu.
 • Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku
  i odlasku.
 • HAK posebnim korisnicima sukladno zaključenom ugovoru može odobriti popust na naknade
  definirane ovim pregledom.
 • U iznose naknada nije uračunat PDV.
 
Ovaj Pregled naknada primjenjuje se od 1. siječnja 2018. 

Repozitorij