Pregled naknada

 

I. USLUGE POMOĆI NA CESTI I DODATNE USLUGE

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
1. PAUŠAL dijagnoza kvara i/ili popravak (do 30 minuta rada i do 20 km) 230,00 kn
2. PAUŠAL – zamjena kotača na vozilu (do 30 minuta rada i do 20 km) 230,00 kn
3. PAUŠAL istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva (do 60 minuta rada i do 20 km) 350,00 kn
4. PAUŠAL otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20 km) Klasično 300,00 kn
Vozilo s elektroničkim blokadama 500,00 kn
5. PAUŠAL – osposobljavanje nefunkcionalne unutarnje brave (na upravljaču)
za pokretanje vozila (do 30 minuta rada i do 20 km)
230,00 kn
6. PAUŠAL – zamjena žarulje kratkog svijetla (u noćnim uvjetima vožnje ili
uvjetima smanjenje vidljivosti) - (do 30 minuta rada i do 20 km)
230,00 kn
7. Rad mehaničara na cesti (do 30 minuta) 90,00 kn
8. Naknada za dodatni kilometar 6,60 kn
 • Obračun kilometraže za usluge Pomoći na cesti i Dodatne usluge računa se za dolazak na
  intervenciju i povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje
  je vozilo krenulo, a koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane HAK-a.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak ukupno prijeđenih
  kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala). HAK će također
  priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge.
 • Za usluge pod rednim brojem 3., 4. i 5. korisnik usluge je dužan potpisati izjavu o prihvaćanju rizika.


II. USLUGE UKLANJANJA VOZILA S CESTE I PRIJEVOZA VOZILA

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
1. PAUŠAL – utovar, istovar i prijevoz (do 20 km) 330,00 kn
2. Naknada za dodatni kilometar 8,80 kn
3. Upotreba dizalice 1.000,00 kn
4. Izvlačenje vozila na cestu 300,00 kn
5. Otežan utovar vozila s ceste 200,00 kn
 • Standardni utovar i istovar vozila uključeni su u naknadu paušalnog iznosa.
 • Obračun usluga uklanjanja i prijevoza vozila temelji se na “punoj vožnji”, tj. obračunava se
  kilometraža koju je specijalno vozilo za uklanjanje i prijevoz prešlo od mjesta utovara do mjesta
  istovara.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak u visini 50% ukupno
  prijeđenih kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala). HAK će
  također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i
  trajekata.
 • Naknada za uklanjanje i prijevoz vozila viših od 2 m, dužih od 6 m ili vozila čija je masa praznog
  vozila od 2001 kg do 2500 kg uvećava se 25%, a za vozila čija je masa praznog vozila od 2501 kg
  do 3500 kg za 50%. U slučaju da u vozilu ima tereta koji značajno povećava masu vozila, obavezno
  kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti fotografiju tereta i vozila radi odobrenja.
 • Za usluge pod rednim brojem 3., 4. i 5. potrebno je obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti
  fotografiju vozila i mjesta intervencije na e-mail 1987@hak.hr radi odobrenja.
 • Ukoliko se pruža usluga vuče prikolice uz osnovni prijevoz vozila (prijevoz skupa vozila) naknada
  se uvećava za 50%.
 • Ukoliko Kontaktni centar izda nalog za izvršenje usluge izvan područja djelovanja izvršitelja, priznaje
  se trošak u visini 50% prijeđenih "praznih" kilometara umanjenih za broj prijeđenih kilometara u
  "punoj vožnji". Ukoliko je "puna vožnja" bila unutar Paušala, ukupno prijeđeni "prazni" kilometri
  umanjuju se za broj kilometara priznat u Paušalu.
 • Ukoliko se nakon usluge Izvlačenje vozila na cestu ne izvrši usluga uklanjanja ili prijevoza vozila,
  izvršitelju se priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih "praznih" kilometara po naknadi za
  dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala).

III. USLUGE ČUVANJA VOZILA

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
1. Čuvanje vozila - do 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 30,00 kn/dan
2. Čuvanje vozila - preko 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 60,00 kn/dan

 

ZAJEDNIČKE ODREDBE

 • Naknade za noćni rad od 22-06 sati, rad nedjeljom, državnim praznikom ili blagdanom uvećavaju
  se 30%.
 • Za čekanje korisnika usluge više od jednog sata obračunava se 60 kn po započetom satu i naplaćuje
  se od korisnika usluge. Za čekanje korisnika usluge obvezna je najava i odobrenje Kontaktnog
  centra, a odnosi se na obvezu čekanja na mjestu intervencije kod policijskog očevida ili čekanja u
  redu za trajekt kao i vrijeme provedeno na trajektu.
 • Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku i
  odlasku.
 • HAK posebnim korisnicima sukladno zaključenom ugovoru može odobriti popust na naknade
  definirane ovim pregledom.
 • U iznose naknada nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

  Ovaj Pregled naknada za usluge tehničke pomoći stupa na snagu i primjenjuje se od 1. ožujka 2019.

Repozitorij