Pregled naknada

 

I. USLUGE POMOĆI NA CESTI I DODATNE USLUGE

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
HRK EUR
1. PAUŠAL dijagnoza kvara i/ili popravak (do 30 minuta rada i do 20 km) 280,00 37,16
2. PAUŠAL – zamjena kotača na vozilu (do 30 minuta rada i do 20 km) 280,00 37,16
3. PAUŠAL istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva (do 60 minuta rada i do 20 km) 500,00 66,36
4. PAUŠAL otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20 km) Klasično 300,00 39,82
Vozilo s elektroničkim blokadama 500,00 66,36
5. PAUŠAL – osposobljavanje nefunkcionalne unutarnje brave (na upravljaču)
za pokretanje vozila (do 30 minuta rada i do 20 km)
280,00 37,16
6. PAUŠAL – zamjena žarulje kratkog svijetla (u noćnim uvjetima vožnje ili
uvjetima smanjenje vidljivosti) - (do 30 minuta rada i do 20 km)
280,00 37,16
7. Rad mehaničara na cesti (do 30 minuta) 100,00 13,27
8. Naknada za dodatni kilometar 7,50 1,00
 • Obračun kilometraže za usluge Pomoći na cesti i Dodatne usluge računa se za dolazak na intervenciju i povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje je vozilo krenulo, a koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane HAK-a.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge.
 • Za usluge pod rednim brojem 3., 4. i 5. korisnik usluge je dužan potpisati izjavu o prihvaćanju rizika.

 

II. USLUGE UKLANJANJA VOZILA S CESTE I PRIJEVOZA VOZILA

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
HRK EUR
1. PAUŠAL – utovar, istovar i prijevoz (do 20 km) 380,00 50,43
2. Naknada za dodatni kilometar 10,00 1,33
3. Upotreba hidrauličnih sustava 600,00 79,63
4. Izvlačenje vozila iz podzemne garaže 400,00 53,09
5. Izvlačenje vozila na cestu 300,00 39,82
6. Otežan utovar vozila s ceste 200,00 26,54
 • Standardni utovar i istovar vozila uključeni su u naknadu paušalnog iznosa.
 • Obračun usluga uklanjanja i prijevoza vozila temelji se na “punoj vožnji”, tj. obračunava se kilometraža koju je specijalno vozilo za uklanjanje i prijevoz prešlo od mjesta utovara do mjesta istovara.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, HAK priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala). HAK će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Naknada za uklanjanje i prijevoz vozila viših od 2 m, dužih od 6 m ili vozila čija je masa praznog vozila od 2001 kg do 2500 kg uvećava se 25%, a za vozila čija je masa praznog vozila od 2501 kg do 3500 kg za 50%. U slučaju da u vozilu ima tereta koji značajno povećava masu vozila, obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti fotografiju tereta i vozila radi odobrenja.
 • Za usluge pod rednim brojem 3., 4., 5., i 6. potrebno je obavezno kontaktirati Kontaktni centar i dostaviti fotografiju vozila i mjesta intervencije na e-mail 1987@hak.hr radi odobrenja.
 • Ukoliko se pruža usluga vuče prikolice uz osnovni prijevoz vozila (prijevoz skupa vozila) naknada se uvećava za 50%.
 • Ukoliko Kontaktni centar izda nalog za izvršenje usluge izvan područja djelovanja izvršitelja, priznaje se trošak u visini 50% prijeđenih "praznih" kilometara umanjenih za broj prijeđenih kilometara u "punoj vožnji". Ukoliko je "puna vožnja" bila unutar Paušala, ukupno prijeđeni "prazni" kilometri umanjuju se za broj kilometara priznat u Paušalu.
 • Ukoliko se nakon usluga Izvlačenje vozila na cestu i Izvlačenje vozila iz podzemne garaže ne izvrši usluga uklanjanja ili prijevoza vozila, izvršitelju se priznaje trošak u visini 50% ukupno prijeđenih "praznih" kilometara po naknadi za dodatni kilometar (bez obračuna naknade Paušala).

 

III. USLUGE ČUVANJA VOZILA

NAZIV USLUGE IZNOS NAKNADE
HRK/dan EUR/dan
1. Čuvanje vozila - do 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 30,00 3,98
2. Čuvanje vozila - preko 6,0 m dužine ili 4,0 m širine 60,00 7,96

ZAJEDNIČKE ODREDBE

 • Naknade za noćni rad od 22-06 sati, rad nedjeljom, državnim praznikom ili blagdanom uvećavaju se 30%.
 • Za čekanje korisnika usluge više od jednog sata obračunava se 60 kn po započetom satu i naplaćuje se od korisnika usluge. Za čekanje korisnika usluge obvezna je najava i odobrenje Kontaktnog centra, a odnosi se na obvezu čekanja na mjestu intervencije kod policijskog očevida ili čekanja u redu za trajekt kao i vrijeme provedeno na trajektu.
 • Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku i odlasku.
 • HAK posebnim korisnicima sukladno zaključenom ugovoru može odobriti popust na naknade definirane ovim pregledom.
 • U iznose naknada nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Ovaj Pregled naknada za usluge tehničke pomoći stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2022. S danom primjene ovog Pregleda prestaje važiti Pregled naknada za usluge tehničke pomoći što ga je Upravni odbor Hrvatskog autokluba donio na svojoj 9. sjednici održanoj 29. travnja 2021.