Dozvola ovlaštenog ispitivača

Dokazi koji se prilažu uz popunjeni obrazac zahtjeva:

 1. Ovjerena preslika dokumenta o stečenom najmanje specijalističkom diplomskom stručnom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prometnog smjera (cestovnog) (čl.208. st. 4. Zakona);
 2. Dopuštenje (licencu), kada se mijenja stara (za vrijeme rada dok se ne izda nova licenca, ispitivač je dužan uz sebe imati presliku stare licence);
 3. Dokaz o položenom ispitu za instruktora vožnje - izvornik ili ovjerena preslika (čl. 208. st. 4. Zakona);
 4. Preslika valjane dozvole instruktora vožnje;
 5. Dokaz o najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače (čl. 208 st. 4. Zakona) - izvornik ili ovjerena preslika;
 6. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu);
 7. Preslika dokumenta (rješenje trgovačkog suda, obrtnica) iz kojeg je vidljiva djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače;
 8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača ( čl. 208. st. 4. Zakona) - izvornik ili ovjerena preslika;
 9. Slika podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm, koja mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva, te ne smije biti dotjerivana (retuširana), niti izrađena opremom za samofotografiranje već mora biti izrađena na tankom foto- papiru i u boji;
 10. Upravna pristojba u iznosu od 720,00 kn. Opća pristojba u iznosu od 20,00 kn (državni biljeg) lijepi se na obrazac zahtjeva. Iznos od 700,00 kuna za posebne pristojbe uplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisati broj OIB-a). Upravna pristojba propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN, br. 115/2016) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/2017., Tar. br. 1 i Tar. br. 13. točka 6.);
 11. Potvrda o uplaćenom iznosu u visini 40,00 kn za obrazac dopuštenja (licence) (sukladno rješenju o utvrđivanju cijene obrasca). Navedeni iznos naplaćuje se na žiro račun Državnog proračuna broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22608; 
 12. Dokaz o zaposlenju u stručnoj organizaciji, (Članak 3. stavak 1. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču). S time da se za ovlaštene ispitivače ne mogu predlagati osobe koje na bilo koji način imaju vlasničke interese u autoškoli ili pravnoj ili fizičkoj osobi koja osposobljava kandidate za vozače;
 13. Preslika osobne iskaznice;
 14. Preslika valjane vozačke dozvole;
 15. Preslika potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).