PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „HAK i CRODUX NAGRAĐUJU!"

Objavljeno: 29.9.2021.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA HAK i CRODUX NAGRAĐUJU!”

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja je Hrvatski autoklub iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 44, OIB: 53540975485 (u nastavku teksta: Organizator).

 

SVRHA I TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 2.

Nagradni natječaj se priređuje u svrhu ostvarivanja promocije Organizatora.

Članak 3.

Nagradni natječaj traje u periodu od 29. rujna 2021. u 09:00 sati do 01. listopada 2021. u 09:00 sati.

 

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji na dan zaključenja nagradnog natječaja posjeduju Facebook profil (u nastavku teksta: Sudionik).

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati:

 • maloljetnici;
 • zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća);
 • zaposlenici i volonteri udruženih autoklubova i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća);
 • osobe izravno uključene u pripremu nagradnog natječaja i proglašenje pobjednika;
 • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz nagradni natječaj i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

Članak 5.

Sudionici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju putem službene HAK Facebook stranice faceboook.com/hak1987 tako što će u komentar objave napisati odgovor na postavljeno pitanje:

„Zašto baš ti trebaš osvojiti 300 kn vrijednosti goriva na kartici?“.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Odgovori čiji sadržaj je neprimjeren, uvredljiv i diskriminirajući, ne odgovara temi nagradnog natječaja ili slično biti će isključeni iz nagradnog natječaja, a Sudionici će biti diskvalificirani, bez posebnog obrazloženja Organizatora.

HAK žiri formira Organizator i sastoji se od predsjednika i dva člana. Zaduženi član žirija (Zapisničar) vodi zapisnik koji će sadržavati mjesto, datum i vrijeme odabira najkreativnijeg/najzanimljivijeg odgovora, ime i prezime članova žirija, njihove uloge, ime i prezime Dobitnika/ce, osvojenu nagradu i ostale važne informacije vezane uz nagradni natječaj. Jedan primjerak zapisnika se čuva u sjedištu Organizatora nagradnog natječaja.

Nagradni natječaj je završen kada sve nagrade budu dostavljene Dobitnicima.

 

DISKVALIFIKACIJA

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja nagradnog natječaja ako:

 • poslana prijava nije u skladu s definiranim smjernicama nagradnog natječaja;
 • Sudionik pošalje sadržaj na koji nema pravo korištenja;
 • Sudionik povrijedi pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka;
 • Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom sudjelovanja;
 • Sudionik se koristi lažnim Facebook profilima kako bi sudjelovao u nagradnom  natječaju;
 • Sudionik ne dostavi potpune osobne podatke 48 sati nakon kontaktiranja od strane Organizatora radi dodjeljivanja nagrade;
 • iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost i regularnost nagradnog natječaja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. - 7. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

NAGRADE

Članak 7.

Tri (3) Crodux kartice u vrijednosti 300,00 (tristo) kuna iskoristive na Crodux benzinskim servisima uz predočenje kartice.

O provedenom nagradnom natječaju, osobito preuzimanju nagrada Organizator će sastaviti zapisnik.

Dobitnici preuzimaju nagrade osobno u sjedištu Organizatora u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 44 ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na adresu Dobitnika. Dobitnici su u obvezi potvrditi primitak nagrade. Primitak nagrade Dobitnici potvrđuju potpisom zapisnika prilikom osobnog preuzimanja odnosno u slučaju primitka poštom potpisom i dostave povratnice.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu robu ili usluge te Sudionici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima.

 

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 8.

 

Svi Sudionici imaju jednake šanse za dobitak.

Tri Sudionika s najkreativnijim/najzanimljivijim odgovorima biti će izabrani od strane tročlanog žirija jednoglasnom odlukom, javnom objavom na službenoj HAK Facebook stranici.

Dobitnici mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u nagradnom natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 4. i članku 5.

Imena Dobitnika bit će objavljena na službenoj HAK Facebook stranici u roku od 48 sati od trenutka završetka nagradnog natječaja, a Dobitnik mora kontaktirati Organizatora u daljnjem roku od 48 sati privatnom porukom na službenoj HAK Facebook stranici i slijediti daljnje upute Organizatora.

U slučaju da Dobitnik ne ostvari kontakt s Organizatorom u roku od 48 sati od objave Dobitnika ili je diskvalificiran po drugoj osnovi, proglašeni Dobitnik gubi pravo na preuzimanje nagrade i ponavlja se postupak iz stavka 4. ovog članka proglašenjem novog Dobitnika.

 

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

Članak 9.

Nagradni natječaj može biti otkazan, prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem službene HAK Facebook stranice.

 

NAČIN NA KOJI DOBITNICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE

Članak 10.

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem službene HAK Facebook stranice s pozivom da uz vlastitu privolu privatnom porukom dostave svoje podatke u roku od 48 sati od objave Dobitnika. Poslani podaci će isključivo biti korišteni za potrebe dostave nagrade te će biti pohranjeni u skladu s GDPR regulativom HAK-a.

Organizator obrađuje osobne podatke (koje Sudionik daje prilikom prijave na nagradni natječaj odnosno tijekom nagradnog natječaja odnosno podatke koje podijeli s Organizatorom radi primopredaje nagrade), identifikacijske podatke (ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice/putovnice), kontakt podatke (adresa elektroničke pošte i broj telefona), podatke o prijavi i sudjelovanju u nagradnom natječaju.

Organizator obrađuje osobne podatke Sudionika sa svrhom:

 • omogućavanja sudjelovanja u nagradnom natječaju;
 • ispunjavanja zakonskih dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima;
 • zaštita opravdanih interesa Organizatora.

 

PUBLICITET

Članak 11.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi Sudionici koji ostave svoj komentar na HAK Facebook stranici na objavu, suglasni su da Organizator te odgovore trajno zadrži na HAK Facebook stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

 

PRAVILA

Članak 12.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj HAK Facebook stranici.

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena Pravila biti objavljena na navedenoj stranici.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom. Osobne podatke koje Sudionik daje isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovoga nagradnog natječaja, daju se Organizatoru nagradnog natječaja, a ne Facebooku. Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika, tako i trećih osoba. Ako Sudionici objave sadržaj/fotografije na službenoj HAK Facebook stranici, smatrat će se da su objavljeni svojevoljno te da Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, ukoliko su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) smatrati će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici nagradnog natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Sukladno Facebook pravilima pri upravljanju promocijama ne smiju se upotrebljavati osobne vremenske crte korisnika ni prijateljske veze (npr. nisu dopuštene opcije „podijeli na svojoj vremenskoj crti radi sudjelovanja”, „podijeli na vremenskoj crti prijatelja radi dodatnih potvrda o sudjelovanju” ni „označi prijatelje u ovoj objavi radi sudjelovanja”).

 

ODGOVORNOST

Članak 13.

Organizator se obvezuje da će prilikom organizacije ovog nagradnog natječaja u svemu se pridržavati ovih Pravila i zakonskih propisa.

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

 • posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane Sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju nagradnog natječaja na štetu Sudionika ili treće osobe;
 • za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koja nastane kao posljedica sudjelovanja u nagradnom natječaju i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti;
 • (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • sadržaj kreiran od strane Sudionika koji krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Svi zahtjevi za dodjelu nagrada koje Organizator bude primio nakon isteka roka trajanja nagradnog natječaja ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahtjeva Sudionik ostvarivati bilo kakva prava prema Organizatoru.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

HRVATSKI AUTOKLUB

Zagreb, Avenija Dubrovnik 44

Sektor članstva

Zagreb, 28. rujna 2021.

Broj: 123-50/2021-1/2021-11