Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u Korenici u vlasništvu Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 20.4.2022.

Predmet prodaje od strane Hrvatskog autokluba je sljedeća nekretnina:

 • Vrsta nekretnine / zemljišta:
  • Građevinski dio zemljišta
  • Poljoprivredni dio zemljišta
 • Broj parcela:
 • Površina (m2)
  • Pojedinačno
   • Građevinski dio zemljišta: 9.831
   • Poljoprivredni dio zemljišta: 5.092*
  • Ukupno: 14.923
 • Oznaka nekretnine / zemljišta
  • Katastarska oznaka: k.č. 11039/2;  k.o. Korenica
  • Zemljišno knjižna oznaka: k.č. d 1391;  k.o. Korenica
 • Početna kupoprodajna cijena (kn):  3.500.000,00
 • Iznos jamčevine (kn): 50.000,00

*Napomena: Za potencijalnu prenamjenu preostalog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko potrebno je zatražiti izmjenu Prostornog plana Ličko-senjske županije

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 25. svibnja 2022. do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se u sjedištu Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, dana 25. svibnja 2022. u 12:00 sati.

Predmetna nekretnina se prodaje u zatečenom stanju po principu „VIĐENO - KUPLJENO“.

Kontakt informacije na mail adresu: igor.sisko@hak.hr.

Cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.hak.hr.

 

PODNOŠENJE PONUDA

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Hrvatski autoklub može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani omotnice potrebno je napisati «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI ».
 

Pisane ponude se podnose u pisarnicu Hrvatskog autokluba ili putem pošte na adresu: Hrvatski autoklub, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, najkasnije do 25. svibnja 2022. do 12:00 sati.

Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u pisarnicu Hrvatskog autokluba bez obzira na način dostave.

Ponude zaprimljene nakon 25. svibnja 2022. iza 12:00 sati smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

 

UVJETI NATJEČAJA

Predmetna nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske te sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je njegova ponuda veća od početne cijene.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Hrvatski autoklub zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svakom trenutku prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Hrvatski autoklub odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Hrvatski autoklub vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Hrvatskom autoklubu nakon što Skupština Hrvatskog autokluba donese konačnu odluku o  prodaji predmetne nekretnine u vlasništvu Hrvatskog autokluba.

U suprotnom Hrvatski autoklub nije vezan odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.

 

SADRŽAJ PONUDE

- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati;

- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa);

- osobni identifikacijski broj (OIB);

- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja;

- pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana;

- fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice;

- pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra;

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (najkasnije do 25. svibnja do 12:00 sati) na transakcijski račun Hrvatskog autokluba IBAN: HR9623400091100160085 otvoren u Privrednoj banci Zagreb, uz poziv na broj: OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti „Za kupnju nekretnine“;

- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, zaključiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 (devedeset) dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

HRVATSKI AUTOKLUB

 

Repozitorij