Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Suradnik za članstvo I

Objavljeno: 3.6.2022.

U radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Suradnik za članstvo I (m/ž) u Sektoru članstva Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od tri mjeseca) prima se jedan izvršitelj, s mjestom rada u Zagrebu.

1. Formalni uvjeti za Suradnika za članstvo I:

 • SSS (Srednja ekonomska škola, Srednja prometna škola, Gimnazija),
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • 1 godina radnog iskustva.

 

2. Zainteresirani kandidati uz pisanu prijavu na natječaj obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi (izvornik na uvid po zahtjevu),
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.

 

3. Opis poslova i zadataka:

 • informiranje članova o mogućnostima korištenja članskih pogodnosti;
 • praćenje realizacije članskih pogodnosti;
 • učlanjivanje i izdavanje članskih dokumenata;
 • rješavanje pritužbi, primjedba i žalbi članova;
 • rad na rješavanju spornih uplata;
 • kontroliranje konzistentnosti podataka u bazi članstva;
 • i svi ostali poslovi prema nalogu nadređenog rukovoditelja.

 

4. Objava natječaja i prijava na natječaj

Zainteresirani kandidati za radno mjesto Suradnik za članstvo I prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom „ZA NATJEČAJ – Suradnik za članstvo I“, trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 15. lipnja 2022. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u Hrvatski autoklub do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati.

Nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

 

5. Intervju i testiranje kandidata

Svi kandidati za koje Povjerenstvo za odabir najboljih kandidata utvrdi kako ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani da pristupe testiranju. Za osobe koje ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukle prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Najbolji kandidati za svako radno mjesto bit će pozvani na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir najboljih kandidata.

 

6. Obavijest o rezultatima izbora

O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati koji su pristupili i u cijelosti odradili testiranje bit će obavješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata za prijem u radni odnos.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.
Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.

 

Hrvatski autoklub

 

Repozitorij