Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Stručni nadzornik nad radom autoškola

Objavljeno: 25.1.2023.

U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni nadzornik nad radom autoškola (m/ž) u Sektoru stručnih nadzora i utvrđivanja sukladnosti vozila Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od šest mjeseci) prima se jedan izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu.

 

1. Uvjeti za radno mjesto Stručnog nadzornika nad radom autoškola (m/ž):

  • specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog ili gradskog),
  • najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače,
  • položen ispit za stručnog nadzornika nad radom autoškola*, 
  • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
  • vozačka dozvola B kategorije.

* Napomena:  Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji u trenutku prijave nemaju položen ispit za stručnog nadzornika, uz zadovoljenje svih drugih uvjeta. Prije zaključenja ugovora o radu, kandidat mora imati položen ispit za stručnog nadzornika nad radom autoškola.

 

Zainteresirani kandidati uz pisanu prijavu obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:

  • presliku osobne iskaznice, izvornik na uvid (po zahtjevu),
  • presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi, izvornik na uvid (po zahtjevu),
  • presliku vozačke dozvole B kategorije,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda HZMO o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.

Posebna napomena
Prednost će imati kandidati koji posjeduju dozvolu stručnog voditelja autoškole izdanu od strane Ministarstva unutarnjih poslova (ukoliko kandidat posjeduje navedeni dokument, presliku istoga neka dostavi uz pisanu prijavu).
 

2. Objava natječaja i prijava na natječaj

Ovaj natječaj objavljen je na internetskim stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr i na Portalu autoškola dana 25. siječnja 2023.

Zainteresirani kandidati za radno mjesto Stručni nadzornik nad radom autoškola, prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom „ZA NATJEČAJ – Stručni nadzornik nad radom autoškola“ trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 10. veljače 2023. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati. 
Neće se razmatrati niti prijave kandidata na natječaj koje budu predane na poštu prije roka za dostavu (10. veljače 2023. do 12:00 sati), ako u Hrvatski autoklub budu zaprimljene nakon prethodno navedenog roka za dostavu.
 

3. Intervju i testiranje kandidata

Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i uđu u uži izbor, Povjerenstvo za odabir će podvrgnuti odgovarajućem testiranju i pozvati na razgovor (intervju).
Povjerenstvo za odabir utvrdit će popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za osobe prijavljene na natječaj koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane u pisanom obliku, smatrat će se da su povukle prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
 

4. Obavijest o rezultatim izbora

O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.

 

Hrvatski autoklub