NATJEČAJ za prijem u radni odnos za radna mjesta Samostalni stručni suradnik za razvoj sustava članstva, Suradnik za administrativne poslove Sektora i Dispečer II

Objavljeno: 9.2.2023.

U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni stručni suradnik za razvoj sustava članstva (m/ž) u Sektoru članstva Hrvatskog autokluba (s probnim radom od šest mjeseci) prima se jedan izvršitelj, s mjestom rada u Zagrebu, na radno mjesto Suradnik za administrativne poslove Sektora (m/ž) u Sektoru članstva Hrvatskog autokluba (s probnim radom od tri mjeseca) prima se jedan izvršitelj, s mjestom rada u Zagrebu te na radno mjesto Dispečer II (m/ž) u Sektoru tehničke pomoći i informacija Hrvatskog autokluba (s probnim radom od tri mjeseca) primaju se tri izvršitelja, s mjestom rada u Zagrebu.

 

1. Samostalni stručni suradnik za razvoj sustava članstva (m/ž)

    Opis poslova i zadataka:

 • pomaže i sudjeluje u koordinaciji i realizaciji projekata,
 • koordinira, organizira, nadzire sve aktivnosti vezane uz sustav HAK preporučuje i ostale programe vezane uz članstvo i članske pogodnosti te za iste izrađuje nacrt godišnjeg programa aktivnosti,
 • organizira pozivanje članova po anketi i izvješćivanje,
 • kontinuirano prati kvalitetu pružene usluge korisničke podrške,
 • identificira i prati globalne tržišne trendove i izrađuje prijedloge za unapređenje rada korisničke podrške i sustava HAK preporučuje i članskih pogodnosti,
 • sudjeluje u organizaciji i procesima edukacije djelatnika na poslovima članstva,
 • obavlja i ostale poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja.
   

    Formalni uvjeti:

 • VSS (Ekonomski fakultet),
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • tri godine radnog iskustva u struci.

 

2. Suradnik za administrativne poslove Sektora (m/ž)

    Opis poslova i zadataka:

 • organizira i nadzire uredsko poslovanje Sektora,
 • vodi evidenciju radnih sati i odsutnosti za Sektor, evidenciju godišnjeg odmora i slobodnih dana,
 • izrađuje i evidentira putne naloge za radnike Sektora,
 • organizira poslovne sastanke Sektora i po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka,
 • zaprima, razvrstava i otprema poštu u suradnji s pisarnicom, kreira, kopira i skenira dokumente za potrebe Sektora,
 • arhivira i čuva dokumente važne za Sektor,
 • obavlja i ostale poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja.

  Formalni uvjeti:

 • SSS (Srednja ekonomska škola, Srednja upravna i birotehnička škola, Gimnazija),
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • jedna godina radnog iskustva.

 

3. Dispečer II

    Opis poslova i zadataka:

 • zaprima i evidentira zahtjeve motoriziranih članova, građana (klijenata) za intervencijama tehničke i touring pomoći putem svih službenih komunikacijskih kanala,
 • zaprima i evidentira garancije za organizaciju usluga tehničke i touring pomoći,
 • organizira pružanje usluga tehničke i touring pomoći,
 • kontinuirano prati izvršenje organiziranih usluga u tijeku i vodi računa o njihovoj kvaliteti te odgovarajućoj i pravovremenoj realizaciji i odjavi,
 • zaprima i pohranjuje dostavljenu dokumentaciju uz određeni predmet usluge tehničke pomoći,
 • obavlja i sve ostale poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja, te poduzima aktivnosti i radnje potrebne za obavljanje naprijed opisanih poslova radnog mjesta.

    Formalni uvjeti:

 • VŠS (Viša prometna škola, Tehničko veleučilište),
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • poznavanje prava i pogodnosti članova HAK-a,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • 2 godine radnog iskustva u struci.

 

4. Potrebna dokumentacija:
Zainteresirani kandidati uz pisanu prijavu na natječaj obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice (izvornik na uvid po zahtjevu),
 • presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi (izvornik na uvid po zahtjevu),
 • presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.
   

5. Objava natječaja i prijava na natječaj
Zainteresirani kandidati prijavu na natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom iz prethodne točke trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“ najkasnije do 22. veljače 2023. zaključno do 12:00 sati na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u Hrvatski autoklub do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati.

Nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

Ova natječajna pravila i uvjeti objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr, kao i na portalu MojPosao.net.
 

6. Proces selekcije
Svi kandidati za koje Povjerenstvo za odabir najboljih kandidata utvrdi kako ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje. Za osobe koje ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukle prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Kandidati koji su zadovoljili na testiranju bit će pozvani na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir najboljih kandidata.

 

7. Obavijest o rezultatima izbora
O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati koji su pristupili i u cijelosti odradili testiranje bit će obavješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata za prijem u radni odnos.
Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.

 

Hrvatski autoklub