Natječaj - Radno mjesto Dispečer II

Objavljeno: 24.4.2023.

U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Dispečer II (m/ž) u Kontaktnom centru Sektora tehničke pomoći i informacija Hrvatskog autokluba (s probnim radom od tri mjeseca) primaju se tri izvršitelja, s mjestom rada u Zagrebu. Ovaj natječaj je otvoren do popunjavanja radnih mjesta ili do odluke Hrvatskog autokluba o prestanku važenja natječaja.

 

1. Dispečer II   

Opis poslova i zadataka:

 • zaprima i evidentira zahtjeve motoriziranih članova, građana (klijenata) za intervencijama tehničke i touring pomoći putem svih službenih komunikacijskih kanala,
 • zaprima i evidentira garancije za organizaciju usluga tehničke i touring pomoći,
 • organizira pružanje usluga tehničke i touring pomoći,
 • kontinuirano prati izvršenje organiziranih usluga u tijeku i vodi računa o njihovoj kvaliteti te odgovarajućoj i pravovremenoj realizaciji i odjavi,
 • zaprima i pohranjuje dostavljenu dokumentaciju uz određeni predmet usluge tehničke pomoći,
 • obavlja i sve ostale poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja, te poduzima aktivnosti i radnje potrebne za obavljanje naprijed opisanih poslova radnog mjesta.
   

Formalni uvjeti:

 • VŠS (Viša prometna škola, Tehničko veleučilište),
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • 2 godine radnog iskustva u struci.

 

2. Potrebna dokumentacija

Zainteresirani kandidati uz pisanu prijavu na natječaj obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice (izvornik na uvid po zahtjevu),
 • presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi (izvornik na uvid po zahtjevu),
 • presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.

 

3. Objava natječaja i prava na natječaj

Zainteresirani kandidati prijavu na natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom iz prethodne točke trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj – DISPEČER II“ na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

Ova natječajna pravila i uvjeti objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr.

 

4. Proces selekcije

Svi kandidati za koje Povjerenstvo za odabir najboljih kandidata utvrdi kako ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje. Za osobe koje ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukle prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Kandidati koji su zadovoljili na testiranju bit će pozvani na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir najboljih kandidata.

 

5. Obavijest o rezultatima

O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati koji su pristupili i u cijelosti odradili testiranje bit će obavješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata za prijem u radni odnos.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.

Hrvatski autoklub zadržava pravo odrediti rok okončanja predmetnog natječaja.


Hrvatski autoklub

Repozitorij