Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto Suradnik za prijevoz i dostavu – vozač dostavljač

Objavljeno: 12.5.2023.

U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Suradnik za prijevoz i dostavu – vozač dostavljač (m/ž) u Sektoru podrške poslovanju, Odjelu općih poslova Hrvatskog autokluba (s probnim radom od tri mjeseci), prima se jedan izvršitelj, s mjestom rada u Zagrebu.

 

1.    Suradnik za prijevoz i dostavu – vozač dostavljač  (m/ž) 

Opis poslova i zadataka:

 • obavlja poslove vozača za potrebe HAK-a;
 • obavlja poslove preuzimanja, prijevoza i dostave poslovne i druge dokumentacije i stvari;
 • prema potrebi prevozi Predsjednika, Glavnog tajnika, njegovog zamjenika i rukovoditelje Stručne službe; 
 • brine se o povjerenom mu vozilu i kontrolira njegovu tehničku ispravnost;
 • po potrebi obavlja poslove Suradnika za vozni park i zaštitu na radu te Suradnika za opće poslove;
 • obavlja i sve ostale poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja, te poduzima aktivnosti i radnje potrebne za obavljanje naprijed opisanih poslova radnog mjesta.

Formalni uvjeti:

 • SSS (Srednja škola za cestovni promet),
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • 1 godina radnog iskustva.
   

2.    Suradnik za prijevoz i dostavu – vozač dostavljač  (m/ž) 

Zainteresirani kandidati uz pisanu prijavu na natječaj obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente: 

 • životopis, 
 • presliku osobne iskaznice (izvornik na uvid po zahtjevu), 
 • presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi (izvornik na uvid po zahtjevu), 
 • presliku vozačke dozvole, 
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.
   

3.    Objava natječaja i prijava na natječaj 

Zainteresirani kandidati prijavu na natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom iz prethodne točke trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj –  Suradnik za prijevoz i dostavu – vozač dostavljač “ najkasnije do 26. svibnja 2023. zaključno do 12:00 sati na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba. 

Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u Hrvatski autoklub do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati. 

Nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati. 

Ova natječajna pravila i uvjeti objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr , kao i na portalu MojPosao.net. 

 

4.    Proces selekcije 

Svi kandidati za koje Povjerenstvo za odabir najboljih kandidata utvrdi kako ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje. Za osobe koje ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukle prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Kandidati koji su zadovoljili na testiranju bit će pozvani na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir najboljih kandidata. 

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.

 

5.    Obavijest o rezultatima izbora
O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati koji su pristupili i u cijelosti odradili testiranje bit će obavješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata za prijem u radni odnos. 

 

Hrvatski autoklub