Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV i ispitivač PPP

Objavljeno: 19.9.2023.

U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
-    Ispitivač PPSP/UV (m/ž) u Sektoru za vozače Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od šest mjeseci), prima se pet izvršitelja, od kojih dva s mjestom rada u Zagrebu, jedan s mjestom rada u Osijeku i dva s mjestom rada u Rijeci;
-    Ispitivač PPP (Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći) (m/ž) (s pokusnim radom od šest mjeseci) prima se jedan izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu.
 

1.    Uvjeti za Ispitivača PPSP/UV (m/ž):
-    završen najmanje specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog ili gradskog), 
-    aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
-    položen ispit za instruktora vožnje najmanje A i B kategorije i dopuštenje (licenca), 
-    položen stručni ispit za ovlaštenog ispitivača,
-    tri godine radnog iskustva u struci na poslovima osposobljavanja vozača,
-    vozačka dozvola najmanje A i B kategorije.

Zainteresirani kandidati uz pisanu prijavu obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:
-    presliku osobne iskaznice, izvornik na uvid (po zahtjevu),
-    presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi, izvornik na uvid (po zahtjevu),
-    presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača, 
-    presliku vozačke dozvole određene kategorije, izvornik na uvid (po zahtjevu),
-    presliku dozvole instruktora vožnje određene kategorije, izvornik na uvid (po zahtjevu),
-    dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda HZMO o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva),
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u izvorniku.
 

2.    Uvjeti za Ispitivača PPP (m/ž): 
-    doktor medicine (Medicinski fakultet),
-    aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
-    položen ispit za predavača predmeta Pružanje prve pomoći i dopuštenje (licenca), 
-    najmanje dvije godine iskustva na poslovima predavača predmeta Pružanje prve pomoći,
-    tri godine radnog iskustva u struci,
-    vozačka dozvola B kategorije.

Zainteresirani kandidati uz pisanu obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:
-    presliku osobne iskaznice,
-    kod javnog bilježnika ovjerenu presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi,
-    presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača, 
-    presliku vozačke dozvole B kategorije,
-    dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda HZMO o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva),
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u izvorniku.
 

3.    Objava natječaja i prijava na natječaj

Ovaj natječaj objavljen je 19. kolovoza 2023. na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba i na portalu MojPosao.net.

Zainteresirani kandidati za pojedino radno mjesto prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 28. rujna 2023. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Na zatvorenoj omotnici s prijavom i pripadajućim dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta za radno mjesto potrebno je navesti:
 „ZA NATJEČAJ – Ispitivač PPSP/UV odnosno (Ispitivač PPP)“.

Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u Hrvatski autoklub do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati.

Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.
 

4.    Testiranje i intervjuiranje kandidata

Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i uđu u uži izbor, Povjerenstvo za odabir će pozvati da pristupe testiranju, a kandidate koji polože testove na razgovor (intervju).
Povjerenstvo za odabir utvrdit će popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za osobe prijavljene na natječaj koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane u pisanom obliku smatrat će se da su povukle prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
 

5.    Obavijest o rezultatima izbora provedenog natječaja

O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati koji su pristupili testiranju bit će obavješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.


Hrvatski autoklub