Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV i ispitivač PPP

Objavljeno: 20.11.2023.

U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 • Ispitivač PPSP/UV (m/ž) u Sektoru za vozače Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od šest mjeseci), prima se četiri izvršitelja, od kojih jedan s mjestom rada u Zagrebu, jedan s mjestom rada u Osijeku, jedan s mjestom rada u Splitu i jedan s mjestom rada u Rijeci;
 • Ispitivač PPP (Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći) (m/ž) (s pokusnim radom od šest mjeseci) primaju se dva izvršitelja, od kojih jedan s mjestom rada u Zagrebu i jedan s mjestom rada u Rijeci.


1. Uvjeti za Ispitivača PPSP/UV (m/ž)

 • završen najmanje specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog ili gradskog),
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • položen ispit za instruktora vožnje najmanje A i B kategorije i dopuštenje (licenca),
 • položen stručni ispit za ovlaštenog ispitivača,
 • tri godine radnog iskustva u struci na poslovima osposobljavanja vozača,
 • vozačka dozvola najmanje A i B kategorije.
   

Zainteresirani kandidati uz pisanu prijavu obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:

 • presliku osobne iskaznice, izvornik na uvid (po zahtjevu),
 • presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi, izvornik na uvid (po zahtjevu),
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača,
 • presliku vozačke dozvole određene kategorije, izvornik na uvid (po zahtjevu),
 • presliku dozvole instruktora vožnje određene kategorije, izvornik na uvid (po zahtjevu),
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda HZMO o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u izvorniku.

 

2. Uvjeti za Ispitivača PPP (m/ž)

 • doktor medicine (Medicinski fakultet),
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • položen ispit za predavača predmeta Pružanje prve pomoći i dopuštenje (licenca),
 • najmanje dvije godine iskustva na poslovima predavača predmeta Pružanje prve pomoći,
 • tri godine radnog iskustva u struci,
 • vozačka dozvola B kategorije.
   

Zainteresirani kandidati uz pisanu obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:

 • presliku osobne iskaznice,
 • kod javnog bilježnika ovjerenu presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi,
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača,
 • presliku vozačke dozvole B kategorije,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda HZMO o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u izvorniku.

 

3. Objava natječaja i prijava na natječaj

Ovaj natječaj objavljen je 20. studenoga 2023. na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba i na portalu MojPosao.net.

Zainteresirani kandidati za pojedino radno mjesto prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 5. prosinca 2023. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Na zatvorenoj omotnici s prijavom i pripadajućim dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta za radno mjesto potrebno je navesti:
 „ZA NATJEČAJ – Ispitivač PPSP/UV odnosno (Ispitivač PPP)“.

Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u Hrvatski autoklub do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati.

Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

 

4. Testiranje i intervjuiranje kandidata

Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i uđu u uži izbor, Povjerenstvo za odabir će pozvati da pristupe testiranju, a kandidate koji polože testove na razgovor (intervju).
Povjerenstvo za odabir utvrdit će popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za osobe prijavljene na natječaj koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane u pisanom obliku smatrat će se da su povukle prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

 

5. Obavijest o rezultatima izbora provedenog natječaja

O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati koji su pristupili testiranju bit će obavješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.

 

Hrvatski autoklub