Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Suradnika za administrativne poslove

Objavljeno: 2.4.2024.

U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

Suradnik za administrativne poslove u Sektoru za vozače (m/ž) Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od tri mjeseca), prima se jedan izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu.

1. Poslovi i radni zadaci:

 • organizira i nadzire uredsko poslovanje Sektora – nabavlja, evidentira i kontrolira potrošnju uredskog materijala unutar Sektora, organizira popravke uredske opreme, organizira poslove dostave i sl.;
 • vodi evidenciju radnih sati i odsutnosti za Sektor, evidenciju godišnjeg odmora i slobodnih dana, prema potrebi koordinira evidencije s ustrojstvenim jedinicama unutar Sektora, te vodi ostale evidencije prema naputku Odjela ljudskih resursa i prema potrebi objedinjuje podatke i izrađuje izvješća;
 • izrađuje i evidentira putne naloge za radnike Sektora;
 • organizira poslovne sastanke Sektora i po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka;
 • vodi adresar sjedišta i odgovornih osoba autoklubova, ustanova i osoba s kojima surađuje Sektor;
 • preuzima i uspostavlja telefonske pozive, te prima stranke;
 • zaprima, razvrstava i otprema poštu u suradnji s pisarnicom, kreira i kopira dokumente za potrebe Sektora;
 • arhivira i čuva dokumente važne za Sektor;
 • čuva i kontrolira upotrebu pečata Rukovoditelja Sektora;
 • prema potrebi i u suradnji s nadređenim sastavlja dnevni raspored aktivnosti Sektora;
 • obavlja i sve ostale poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja, te poduzima aktivnosti i radnje potrebne za obavljanje naprijed opisanih poslova radnog mjesta.

2. Profil i osobine:

 • SSS (Srednja ekonomska škola, Srednja upravna i birotehnička škola, Gimnazija),
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • pouzdanost i samoinicijativnost,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • jedna godina radnog iskustva.

3. Ako želite prijavite se i uz pisanu prijavu dostavite sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • preslika osobne iskaznice (izvornik na uvid po zahtjevu),
 • preslika dokumenta o završenoj stručnoj spremi (izvornik na uvid po zahtjevu),
 • preslika vozačke dozvole,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu).

4. Objava natječaja i prijava na natječaj

Ovaj natječaj objavljen je 28. ožujka 2024. na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba i na portalu MojPosao.net.

Zainteresirani kandidati za radno mjesto prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 15. travnja 2024. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Na zatvorenoj omotnici s prijavom i pripadajućim dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta za radno mjesto potrebno je navesti:

 „ZA NATJEČAJ – Suradnik za administrativne poslove Sektora za vozače“.

Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u Hrvatski autoklub do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati.

Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

5. Testiranje i  intervjuiranje kandidata

Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i uđu u uži izbor, Povjerenstvo za odabir će pozvati da pristupe testiranju, a kandidate koji polože testove na razgovor (intervju).

Povjerenstvo za odabir utvrdit će popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za osobe prijavljene na natječaj koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane u pisanom obliku smatrat će se da su povukle prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

6. Obavijest o rezultatima izbora provedenog natječaja

O rezultatima izbora provedenog po ovome natječaju, kandidati koji su pristupili testiranju bit će obavješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.

 

 

Hrvatski autoklub