Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Ovlašteni ispitivač PPSP/UMV I

Objavljeno: 26.4.2013.

U radni odnos na neodređeno vrijeme (s pokusnim radom od tri mjeseca) u Sektor za vozače Hrvatskog autokluba, na radno mjesto Ovlašteni ispitivač Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanja vozilom I (m/ž) (dalje: Ovlašteni ispitivač) prima se 27 izvršitelja (14 s mjestom rada u Zagrebu, 4 s mjestom rada u Osijeku, 2 s mjestom rada u Rijeci i 7 s mjestom rada u Splitu).

1. Uvjeti:

 • završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog),
 • položen ispit za instruktora vožnje određene kategorije i dopuštenje ( licenca),
 • iskustvo od najmanje tri godine na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače one kategorije za koju postaje ovlašteni ispitivač,
 • položen stručni ispit za ovlaštenog ispitivača,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija.

 

2. Kandidati uz pisanu prijavu na natječaj dužni su dostaviti i sljedeće dokumente:

 • presliku osobne iskaznice,
 • ovjerenu presliku dokumenta o zavšenoj stručnoj spremi,
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača,
 • presliku vozačke dozvole određene kategorije,
 • presliku dozvole instruktora vožnje određene kategorije,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (presliku radne knjižice ili potvrdu poslodavca),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.

Zainteresirani kandidati za natječajem otvoreno radno mjesto u svojoj prijavi na natječaj dužni su obvezatno navesti za koje mjesto rada se kandidiraju (Zagreb, Osijek, Rijeka ili Split).

 

3. Objava natječaja i prijava na natječaj

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici Hrvatskog autokluba: www.hak.hru dnevnom tisku i na portalu „MojPosao.net“.

Zainteresirani kandidati za radno mjesto Ovlašteni ispitivač prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ - Ovlašteni ispitivač»trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 10. svibnja 2013. do 12:00 sati zaključno,naadresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Nepravovremene ili neuredne prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

 

4. Intervju i testiranje kandidata

Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i uđu u uži izbor Povjerenstvo za odabir će pozvati na razgovor (intervju) i podvrgnuti ih odgovarajućem testiranju i provjeri poznavanja korištenja Microsoft Office aplikacija.

Povjerenstvo za odabir utvrdit će popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za osobe prijavljene na natječaj koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane u pisanome obliku smatrat će se da su povukle prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

 

5. Obavijest o rezultatima izbora

O rezultatima izbora provedenoga po ovome natječaju, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata za prijem u radni odnos.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.