Natječaj za prijem u radni odnos za radna mjesta Ispitivač Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanja vozilom te Dispečer III (m/ž)

Objavljeno: 24.2.2015.

U radni odnos na neodređeno vrijeme (s pokusnim radom od šest mjeseci) u Sektor za vozače Hrvatskog autokluba, na radno mjesto Ispitivač Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanja vozilom - Ispitivač PPSP/UV (m/ž) prima se 2 izvršitelja (1 s mjestom rada u Zagrebu i 1 s mjestom rada u Splitu) te na radno mjesto Dispečer III (m/ž) (s pokusnim radom od tri mjeseca) prima se 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu.

1. Uvjeti za Ispitivača PPSP/UV:

 • završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog),
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija.
 • položen ispit za instruktora vožnje najmanje A i B kategorije i dopuštenje ( licenca),
 • položen stručni ispit za ovlaštenog ispitivača,
 • tri godine radnog iskustva u struci na poslovima osposobljavanja vozača,
 • vozačka dozvola najmanje A i B kategorije.


2. Uvjeti za Dispečera III:

 • završena SSS (Srednja prometna škola – tehničar cestovnog prometa),
 • znanje engleskog ili njemačkog ili talijanskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • jedna godina radnog iskustva.
   

3. Kandidati za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV (m/ž) uz pisanu prijavu na natječaj
    obvezni su dostaviti i slijedeće dokumente:

 • presliku osobne iskaznice,
 • ovjerenu presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi,
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača,
 • presliku vozačke dozvole određene kategorije,
 • presliku dozvole instruktora vožnje određene kategorije,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.

Zainteresirani kandidati za natječajem otvoreno radno mjesto u svojoj prijavi na natječaj dužni su obvezatno navesti za koje mjesto rada se kandidiraju (Zagreb ili Split).


4. Kandidati za radno mjesto Dispečer III (m/ž)uz pisanu prijavu na natječaj obvezni su dostaviti i slijedeće dokumente:

 • presliku osobne iskaznice,
 • ovjerenu presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi,
 • presliku vozačke dozvole B kategorije,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.


Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji najbolje poznaju:

 • cestovnu mrežu Republike Hrvatske,
 • osnovne sklopove automobila, načine rada motora, autoelektriku/elektroniku,
 • rad s digitalnim kartama i zemljopis Republike Hrvatske.


5. Objava natječaja i prijava na natječaj

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici Hrvatskog autokluba: www.hak.hr, u dnevnom tisku „Jutarnji list“, „Slobodna Dalmacija“ i na portalu „Mojposao.net“.

Zainteresirani kandidati za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ – Ispitivač PPSP/UV», a kandidati za radno mjesto Dispečer III prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ – Dispečer III», trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 10. ožujka 2015. do 12:00 sati zaključno, naadresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

 

6. Intervju i testiranje kandidata

Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i uđu u uži izbor Povjerenstvo za odabir će pozvati na razgovor (intervju) i podvrgnuti ih odgovarajućem testiranju i provjeri poznavanja korištenja Microsoft Office aplikacija.

Povjerenstvo za odabir utvrdit će popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za osobe prijavljene na natječaj koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane u pisanom obliku smatrat će se da su povukle prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

 

7. Obavijest o rezultatima izbora

O rezultatima izbora provedenoga po ovome natječaju, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata za prijem u radni odnos.

Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe natječaja.