Održana redovna sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 30.3.2011.

Zagreb, 30. ožujka – Danas je u prostorijama Hrvatskog autokluba održana redovita sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba. Na sjednici su Predsjednik Hrvatskog autokluba g. Ivo Bikić i glavni tajnik Hrvatskog autokluba g. Zvonko Šmuk Skupštini podnijeli Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Hrvatskog autokluba za 2010. godinu, Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog autokluba za 2010. godinu, kao i temeljne financijske izvještaje za 2010. godinu, te Program rada i Financijski plan Hrvatskog autokluba za 2011. godinu. Tijekom sjednice, Nadzorni odbor Hrvatskog autokluba podnio je Skupštini Izvještaj o radu, a na Skupštini je umjesto g. Ivana Dadića koji je razriješen, za novog člana Upravnog odbora izabran dosadašnji član suda časti Hrvatskog autokluba, g. Branko Peran.

Osvrnuvši se na 2010. godinu, g. Šmuk je rekao: „protekla poslovna godina obilježena je nastavkom negativnih trendova u okruženju u kojem djeluju Hrvatski autoklub i udruženi autoklubovi usprkos kojima je ostvareno uspješno i stabilno poslovanje“. Hrvatski autoklub ostvario je financijske, stručne i članske obveze na zadovoljstvo članova i korisnika usluga istaknuo je g. Šmuk i dodao kako je u drugom dijelu 2010. realizirano više dugo planiranih i važnih, aktivnosti poput “opremanja ispitnih centara računalnom opremom za polaganje ispita putem računala, pomoći i poticaja autoklubovima u iznosu od 2,9 milijuna kuna, pokretanja prometne televizijske emisije Promet info, novih web-stranica“. U svom izlaganju g. Šmuk posebno se osvrnuo na uvođenje novog sustava članstva krajem 2010. godine i provedbu po prvi puta samostalne marketinške kampanje Hrvatskog autokluba, što je dalo solidne rezultate, ali je u primjeni bilo i propusta, na čijem otklanjanju se intenzivno radi. „Članovi dobro reagiraju na projekt članskih paketa i u 2011.“, rekao je g. Šmuk, „posvetit ćemo se tom sustavu te uvođenju novog sustava tehničke pomoći na cesti.“

G. Bikić naglasio je kako 2010.-om godinom možemo biti zadovoljni. U njoj se počeo primjenjivati strateški plan dugoročnog razvoja, sa ambicioznim i detaljnim provedbenim programima koji su se počeli realizirati. „Hrvatski autoklub počiva na članstvu, tehničkoj pomoći i mreži autoklubova“ rekao je g. Bikić. Dio aktivnosti koje su planirane a nisu realizirane, odvijaju se i nastavit će se odvijati u 2011., nastojeći slijediti zacrtani smjer udruge za razdoblje do 2014. godine, posebice naglašavajući zajedničke aktivnosti udruge poput članskih poslova, obnove članstva, preventive te u unaprjeđenju poslovanja i osnaživanju i potpori autoklubova, rekao je između ostalog g. Bikić i dodao kako će se i dalje ulagati u autoklubove. U svom izlaganju, g. Bikić naglasio je kako će se 2011. u cijeloj asocijaciji i šire raditi na sigurnosti na cestama. „HAK je dao znatan doprinos formuliranju novog Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, koji predviđa 15-ak područja aktivnosti za udruge neprofitnog sektora, pa i HAK. U svibnju će u cijelom svijetu biti pokrenuta kampanja Desetljeće sigurnosti, koju mi pokrećemo za Dan HAK-a, kad obilježavamo i 105 godina naše udruge, a tim povodom najavljen je i posjet predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića“ rekao je g. Bikić.

U 2010. ukupni prihodi Hrvatskog autokluba iznosili su 109,9 milijuna kuna milijuna kuna ili 7% više nego 2009. godine, kad su iznosili 102,8 milijuna kuna, dok su rashodi u 2009. iznosili 104,6 milijuna kuna ili za 5% više nego u 2009. godini, kad su iznosili 99,2 milijuna kuna.

Na prihode tijekom 2010. godine najviše je utjecao porast prihoda od naknada za nadzor rada stanica za tehničke preglede vozila od 14%, porast prihoda od vozačkih ispita od 0,7% i ostalih prihoda od 16,1%. Porasli su i prihodi od carinskih poslova, touring poslova. Tijekom 2010. godine zabilježena je stagnacija prihoda od temeljne djelatnosti članarine te je ostvareno smanjenje prihoda od članstva za 3% u odnosu na 2009., kao posljedica smanjenja broja redovitih članova i porasta broja zajedničkih članova HAK-Diners. Osim toga, prisutan je i pad prihoda od tehničke pomoći od 15% i od kontaktnog centra od 13%.

Na rashode u 2010. najviše je utjecalo povećanje rashoda za zaposlene od 3% uslijed isplate stimulativne otpremnine za prijevremeni odlazak u mirovinu, usluge marketinga i promidžbe koje su porasle uslijed kampanje članstva i projekta Promet info.

Povećani su i rashodi za stručno usavršavanje, promidžbenog i članskog materijala, energije, sitnog inventara, komunalnih usluga, najamnina, intelektualnih usluga, usluga platnog prometa, amortizacije te ostalih rashoda. Istodobno, smanjeni su rashodi za službena putovanja za 10%, telefonske usluge za 13%, poštarine za 39%, usluge održavanja za 21%, mobilnih jamstava za 29%, oglašavanje, premija osiguranja, reprezentacije, raspored članarina, pomoći i potpore te izvanredni rashodi i otpisi. Članske usluge ostale su na razini ostvarenja iz prethodne godine.

U 2010. godini ostvarena je razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 5,3 milijuna kuna koje Hrvatski autoklub, kao neprofitna organizacija, svake godine reinvestira u svoje temeljne djelatnosti – članstvo, opremanje sustava cestovne pomoći i informiranja, svoja osnovna sredstva i nekretnine te ostale aktivnosti sukladno godišnjem programu rada.

U dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2010. uloženo je 4,3 milijuna kuna, od čega je najznačajnije ulaganje vezano uz Kontakt-centar u iznosu od 2,1 milijun kuna te nastavak ulaganja u projekt polaganja vozačkih ispita na računalu od 0,9 milijuna kuna.

Koncem 2010. godine u Hrvatskom autoklubu bilo je 173.013 aktivnih članova ili za 0,3% manje nego koncem 2009. Na to je najviše utjecala dinamika mladih članova iz programa «Moje prvo članstvo» izravno povezanog sa brojem kandidata za vozače, čiji je broj opao na 28.077 ili za 11,3% u odnosu na 2009. Broj članova s plaćenom članarinom se u 2010. u odnosu na 2009. godinu povećao na 144.936 ili za člana ili za 2,2%.

U tijeku 2010. godine Hrvatski autoklub proveo je ukupno 56.701 usluga otklona kvara na vozilu, prijevoza vozila u kvaru te usluga izvlačenja ili prijevoza oštećenih vozila, ili 7,6% manje nego 2009. godine.

U 2010. godini u Kontakt centru Hrvatskog autokluba obrađeno je oko 614.500 dolaznih poziva ili oko 18% manje nego 2009., te je ostvareno još 360.000 odlaznih i internih poziva. Kontinuirani nastavak negativnog trenda u odnosu na 2007. godinu vjerojatno je posljedica sve izraženijeg izravnog preuzimanja informacija o stanju u prometu od strane korisnika putem web-stranica, mobitela te od sve razvijenije suradnje s medijima. U 2010. godini pokrenuta je u suradnji s Hrvatskom televizijom emisija „Promet info“ sa animiranom video-kartom.

Informativni centar Hrvatskog autokluba objavio je 9.390 izvješća o stanju na cestama na hrvatskom i 2.080 na stranim jezicima, a automatski odzivnik je ažuriran 2.820 puta. Tijekom godine bilo je oko 30.000 izravnih javljanja ili snimljenih izjava u emisije II. programa Hrvatskog radija i 24 regionalne i lokalne radio-postaje, dok je na lokalnim i županijskim radio-postajama emitirano još 3.000 izvješća, a pomoću Media servisa koji opslužuje 40-ak lokalnih radio-postaja i listova, taj je broj znatno veći. Intenziviranje preuzimanja informacija o stanju u prometu putem radio-postaja, web-servisa i drugih medija dovodi se u vezu sa smanjenjem broja izravnih poziva u Kontaktni centar.

U 2010. godini, uspješno je nakon vanjskog audita potvrđena akreditacija Sektora za vozila – Odjela stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005 koja propisuje zahtjeve za nadzorne ustanove. Hrvatski autoklub u 2010. godini obavio je 329 redovnih i izvanrednih stručnih nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila, ili 5,2% manje nego 2008. kad ih je bilo 347.

Tijekom 2010. godine u homologaciji je obrađeno 10.187 predmeta ili 6,8% manje nego prethodne godine te je izvršeno 54 neposrednih stručnih nadzora nad svim ispitnim mjestima za homologaciju pojedinačno uvezenih vozila. U carinskim poslovima tijekom 2010. godine javnoj prodaji izloženo je 541 vozilo ili 1,5% manje nego 2009. te je prodano 364 vozila ili 17,3% manje nego prethodne godine. Inventurno stanje vozila na carinskim smjestištima autoklubova na dan 31.12.2010. bilo je 840 vozila na čuvanju.

U 2010. godini broj kandidata koji su položili vozački ispit iznosio je 43.094 ili 18,8% manje nego prethodne godine. Isto tako, bilo je 61.538 ili za 20,2% manje ispita iz predmeta «Prometni propisi i sigurnosna pravila» nego u 2009. U 2010. bilo je 42.847 ili 15,5% manje ispita iz predmeta «Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći», nego u 2009. Iz predmeta «Upravljanje vozilom» bilo je 73.447 ispita ili za 22,4% manje nego prethodne godine. Na smanjenje broja ispita, koje je kontinuirano prisutno od 2008. godine, utjecalo je prije svega loše demografsko stanje, dodatno pojačano u posljednje vrijeme pristupanjem ispitima generacija djece rođene tijekom Domovinskog rata, kao i gospodarska kriza.