Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno: 13.11.2018.

J A V N I   P O Z I V

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na puno radno vrijeme, na rok od 12 mjeseci

 

 1. SEKTOR ČLANSTVA - Služba članstva

1 polaznik/ca za rad u sjedištu u Zagrebu
radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za članski marketing

Uvjeti:

 • VSS (Ekonomski fakultet-smjer marketing),
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • vozačka dozvola B kategorije

  

 1. SEKTOR STRUČNIH NADZORA - Odjel utvrđivanja sukladnosti vozila

radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za utvrđivanje sukladnosti vozila

1 polaznik/ca za rad u sjedištu u Zagrebu

Uvjeti:

 • VSS (Fakultet prometnih znanosti),
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • vozačka dozvola B kategorija

 

 1. SEKTOR PODRŠKE POSLOVANJU - Služba financija i računovodstva

1 polaznik/ca za rad u sjedištu u Zagrebu

radno mjesto: Glavni knjigovođa II

Uvjeti:

 • VSS (Ekonomski fakultet),
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12, 120/12 i 16/17), odnosno na poziv se mogu javiti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vode kao nezaposlene osobe najmanje 30 dana i koje, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji.

 

Zainteresirani kandidati obvezni su uz pisanu prijavu na poziv dostaviti i:

- presliku osobne iskaznice,

- presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi, izvornik na uvid (po zahtjevu),

- presliku vozačke dozvole B kategorije,

- dokaz da nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO),

 • uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenosti kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog autokluba: www.hak.hr i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/.

 

Zainteresirani kandidati prijavu na poziv sa životopisima i pripadajućom dokumentacijom trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom sektora u kojem se nalazi radno mjesto (Sektor članstva, Sektor stručnih nadzora ili Sektor podrške poslovanju) najkasnije do 30. studenog 2018. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44 (putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba) ili elektroničkom poštom na posao@hak.hr.

 

Nepravovremene ili nepotpune prijave odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz poziva, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke, neće se razmatrati.

Kandidate koji ispunjavaju uvjete poziva i uđu u uži izbor Povjerenstvo za odabir će pozvati na razgovor (intervju) i podvrgnuti ih odgovarajućem testiranju. Povjerenstvo za odabir utvrdit će popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim javnim pozivom i koji mogu pristupiti testiranju, a za osobe prijavljene na poziv koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane u pisanom obliku smatrat će se da su povukle prijavu na javni poziv i više se ne smatraju kandidatima.

O rezultatima izbora provedenog po ovome pozivu, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na poziv, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata. Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave u razdoblju prije njihova prihvaćanja ili eventualnog poništenja javnog poziva, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata u postupku provedbe javnog poziva.

 

HRVATSKI AUTOKLUB